górne tło

„Małopolska Niania 2.0” – wsparcie dla rodziców maluszków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza małopolskich rodziców, którzy chcą wrócić lub wejść na rynek pracy, do udziału w projekcie „Małopolska Niania 2.0”.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia opiekunów przez rodziców dzieci w wieku do lat trzech, a także zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad najmłodszymi dziećmi w szczególności na terenie tych gmin województwa małopolskiego, które charakteryzują się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki.

 „Małopolska Niania 2.0” polega na stworzeniu warunków do zatrudnienia niani – w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia opiekunki. W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia niani przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Projekt jest dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie zatrudnienia niani można składać do 26 sierpnia, do godz. 16.00. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj.