górne tło

Sprostowanie do wpisu Łukasza Gibały na Facebooku na temat dzików w Krakowie

Łukasz Gibała na profilu Facebook 6 lipca 2020 r. zamieścił post dotyczący dzików w Krakowie, do którego należy się odnieść, zawierał bowiem informacje nieprecyzyjne i niezgodne z obowiązującymi przepisami, a przez to wprowadzające w błąd opinię publiczną.

Dla powiatu grodzkiego krakowskiego (miasto Kraków) Wojewoda Małopolski wydał 1 lipca 2020 r. „Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego”.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wyznaczono obszar występowania zagrożenia afrykańskim pomorem świń – jako tereny, w szczególności obwodów łowieckich, na których wydano nakaz odstrzału sanitarnego dzików. Ponadto z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania wynika, że Poznań, tak, jak wszystkie większe miasta w Polsce, boryka się z problemem licznego bytowania dzików w mieście.

Cytując informacje zawarte 3 lipca 2020 r. na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania, „Sytuację dodatkowo komplikuje występowanie na terenie Wielkopolski afrykańskiego pomoru świń. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał Miastu Poznań określone działania. Jednym z nich jest zakaz przewożenia żywych zwierząt z miejsca odłowu. Oznacza to, że Centrum Zarządzania Kryzysowego nie może, jak dotychczas, wywozić zwierząt z terenu miasta. Nakazany jest odstrzał redukcyjny oraz odłów z uśmierceniem. Rozprzestrzenianiu się dzików na osiedlach zapobiec ma kompleksowa strategia, jaką przygotowuje miasto”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Należy zwrócić uwagę, że Polski Związek Łowiecki jest jednostką właściwą w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich, jakimi w całości objęte jest miasto Kraków. Wskazuje na to zarówno delegacja ustawowa, jak i specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie członków kół łowieckich, które są koordynowane i nadzorowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 wspomnianej ustawy, rola wójta, burmistrza, prezydenta została ograniczona do współdziałania z dzierżawcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, co jest realizowane przez Prezydenta Miasta Krakowa w wielu aspektach – od ochrony korytarzy migracji zwierząt w dokumentach planistycznych, formułowania odpowiednich zapisów w dokumentach w celu ochrony zwierząt oraz ich siedlisk, edukację – szkolenia dla służb miejskich i państwowych w zakresie udzielania pomocy zwierzętom (ulotki, tablice edukacyjne, ostrzegawcze itp.), aż po prowadzenie przez Gminę Miejską Kraków całodobowego pogotowia ds. zwierząt łownych, którego głównym celem jest niesienie pomocy zwierzętom łownym.

W odniesieniu do informacji o przygotowywanej w Poznaniu strategii działania, dotyczącej prewencji należy podkreślić, że w Krakowie kampanię edukacyjną i prewencyjną związaną z problemem dzików w mieście rozpoczęto już w 2018 r. i jest ona kontynuowana w sposób ciągły. Na terenie Krakowa zrealizowano do tej pory ok. 100 tablic w miejscach zgłaszanych przez zarządców terenów, dotyczących właściwego zachowania w przypadku napotkania dzikich zwierząt na terenie miasta, a w szczególności dzików, zasad odpowiedzialnego dokarmiania ptaków, a także ochrony przed tymi zwierzętami, m.in. poprzez właściwe składowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. W bieżącym roku zrealizowane będzie ok. 60 kolejnych tablic o tej tematyce, a z uwagi na ogromne zainteresowanie, nabór zgłoszeń ma charakter ciągły i będzie sukcesywnie realizowany.

W 2019 r. Urząd Miasta Krakowa rozpoczął akcję społeczno-edukacyjną w ramach kampanii „Przybijże łapę!”, w ramach której zrealizowano materiały edukacyjne, opublikowane na stronie internetowej kampanii www.przybijzelape.pl. Na uwagę zasługują w szczególności filmy: „Dokarmiaj z głową!”, „Uwaga, dzikie zwierzęta!”, które przeznaczono do emisji w miejskich autobusach w systemie BusTV, jak również ulotki tematyczne: „Dokarmianie dzikich zwierząt”, „Uwaga, dzikie zwierzę!”, „Dokarmiajże z głową”, „Rzecz o szczurach”. Przygotowanymi materiałami miasto pragnie zwrócić uwagę m.in. na problem prawidłowego dokarmiania dzikich oraz wolno żyjących zwierząt oraz jak zachować się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami.

Reasumując, stwierdzenie: „krakowscy urzędnicy wreszcie zrozumieją wagę problemu i podejmą skuteczne działania”, mija się z prawdą, Urząd Miasta Krakowa wyczerpał bowiem wszelkie ustawowe możliwości działania w ramach swoich kompetencji, dotyczących dzikich zwierząt, w szczególności dzików na terenie miasta.

Ewa Olszowska-Dej
zastępca dyrektora
Wydziału Kształtowania Środowiska