górne tło

Radni udzielili absolutorium prezydentowi – podsumowanie 42. i 43. sesji RMK

Podczas dwóch sesji, które odbyły się 8 lipca, Rada Miasta udzieliła Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2019 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania.

Rada podjęła szereg rezolucji w sprawie: zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23 obręb 49 Nowa Huta; przywrócenia  na  obszarze  Gminy  Miejskiej  Kraków priorytetu dla transportu publicznego; utworzenia   parku   przy   ul.   Jana Dekerta   15; wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie; przywrócenia  zajęć  dodatkowych  w  przedszkolach samorządowych od września 2020 r.; likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II.

Przyjęty został także projekt uchwały Komisji Sportu i Kultury Fizycznej w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących  sprzyjaniu  rozwojowi  sportu  w  Krakowie  oraz  kontroli ich wykorzystania.

Radni podjęli decyzję w sprawie przyznania medali Cracoviae Merenti – złotego Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, dwóch srebrnych – Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz trzech brązowych: prof. Janowi Ostrowskiemu, Mieczysławowi Kozłowskiemu i Kazimierzowi Barczykowi.

Radni wyrazili zgodę na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków, położonej przy ul. Andrzeja Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem  60  proc.  bonifikaty  od  jej  ceny.

Podjęta została także uchwała w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz  maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie  na  Start” w  Krakowie.

Podsumowanie 42. sesji Rady Miasta Krakowa

Podsumowanie 43. Sesji Rady Miasta Krakowa

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 26 sierpnia.