górne tło

O stanie miasta - wywiad z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Wykonanie budżetu Miasta za rok 2019 pozytywnie ocenił biegły rewident i Regionalna Izba Obrachunkowa. O tym, jakie zdanie miała na jego temat Komisja Rewizyjna, mówi radny Wojciech Krzysztonek, a rozmawia z nim Katarzyna Maleta-Madejska.

Absolutorium przyznawane prezydentowi to temat trudny i często niezrozumiały.
Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom, czym jest absolutorium?

Wojciech Krzysztonek: Można powiedzieć, że absolutorium jest pewną formą kontroli, w której rada ocenia prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego (prezydenta) w danym roku. Ocena ta dokonywana jest na podstawie ściśle określonych dokumentów, m.in. sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego czy informacji o stanie mienia. Dodatkowo sprawozdanie finansowe ocenia biegły rewident, a sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Regionalna Izba Obrachunkowa. Ona też wypowiada się na temat projektu uchwały w sprawie absolutorium. To wszystko pokazuje pewien formalno-prawny reżim procedury absolutoryjnej. Jest on o tyle istotny, że absolutorium może dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii wykonania budżetu, a nie całokształtu działalności prezydenta, jak się często mylnie uważa.

Czy były jakieś wątpliwości związane z przyznaniem absolutorium?

WK: Oceniając wykonanie budżetu, bazujemy na szeregu wskaźników. Najważniejsze z nich dotyczą stopnia realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków. Te pierwsze zostały zrealizowane w 99 proc., te drugie w 96,6 proc. To bardzo dobre wyniki. Jedyna wątpliwość dotyczyła poziomu wykonania wydatków majątkowych (86,4 proc.). W tym zakresie nasza rola jako komisji polegała na ustaleniu przyczyn takiego stanu rzeczy, tj. na sprawdzeniu, czy doszło do tego z winy organu wykonawczego. Przeprowadzona przez komisję analiza wykazała, że
w zdecydowanej większości przypadków przyczyny miały charakter obiektywny (problemy z rozstrzygnięciami przetargów, rzetelnością wykonawców czy uzyskiwaniem różnych pozwoleń). Warto podkreślić, że na koniec roku 2019 osiągnęliśmy wyższą niż w roku poprzednim o 36 mln zł nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która jest ważnym wskaźnikiem kondycji finansowej gminy. Ponadto komisja otrzymała pozytywne opinie biegłego rewidenta oraz RIO. W efekcie zdecydowaliśmy o udzieleniu prezydentowi absolutorium za rok 2019.

Jak Pan ocenia wykonanie budżetu na rok 2019? Nie tylko z perspektywy radnego, ale także z perspektywy obywatela Krakowa. Czy finanse Miasta są dobrze zarządzane?

WK: Musimy pamiętać o tym, że zrealizowane wydatki Krakowa za zeszły rok przekroczyły kosmiczną kwotę 6 mld zł. Za tą cyfrą kryją się wysiłki konkretnych osób. To właśnie ci urzędnicy czuwali każdego dnia, by zaplanowany przez radę wespół z prezydentem budżet został zrealizowany w maksymalnym stopniu. Przy takiej skali budżetu, obejmującego setki zadań i inwestycji, siłą rzeczy muszą pojawić się problemy przy realizacji. Jako mieszkaniec korzystam z wielu inwestycji finansowanych przez Miasto i wiem, jak bolesne są opóźnienia w realizacji zadań publicznych. Niemniej uważam, że sprawiedliwą ocenę zawsze musi poprzedzać rzetelna analiza. Dlatego jako radny, ale też jako mieszkaniec Krakowa, mogę podziękować wszystkim urzędnikom za ogromną pracę, jaką wykonali w 2019 r. To naprawdę trzeba docenić.

Przed Komisją Rewizyjną jeszcze wiele wyzwań? Jakie są najbliższe plany komisji?

WK: Po zakończeniu procedury absolutoryjnej zajmiemy się kontrolą realizacji przez prezydenta Krakowa uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa podjętych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2019 r. Powołaliśmy już w tym celu specjalny zespół, którym będę kierował. Ta kwestia jest o tyle istotna, że tzw. uchwały kierunkowe są ważnym instrumentem kreowania przez radę polityki miasta, a ich realizacja, zdaniem znacznej części radnych, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego postanowiliśmy się tym zająć.


Wojciech Krzysztonek – radny Miasta Krakowa VII i VIII kadencji, pracuje w komisjach: Rewizyjnej (przewodniczący), Edukacji (wiceprzewodniczący), Kultury i Ochrony Zabytków, Praworządności oraz Głównej. Ukończył politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie obecnie pisze dysertację doktorską z nauk politycznych; autor kilku publikacji naukowych m.in. na temat samorządu terytorialnego; radny Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2002-2018 (w okresie 2011–2014 jej przewodniczący)

dwutygodnik