górne tło

Kontrowersje wokół bonifikaty

Akademia Muzyczna w Krakowie złożyła wniosek o nabycie w drodze bezprzetargowej budynku przy ul. Andrzeja Potebni 7 z zastosowaniem 60 proc. bonifikaty. Sprawa wzbudza wiele kontrowersji również wśród radnych. Druk w tej sprawie nie otrzymał pozytywnej opinii radnych z Komisji Budżetowej.

Radni z Komisji Budżetowej nie wydali pozytywnej opinii, a tym samym nie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Andrzeja Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem 60-proc. bonifikaty od jej ceny. W latach 2017-2019 w budynku przy ul. Andrzeja Potebni 7 funkcjonowały klasy gimnazjalne zlikwidowanego w wyniku reformy oświaty Gimnazjum nr 34 włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 29. Część radnych widzi wiele wątpliwości w sprzedaży tego budynku z 60-procentową bonifikatą. Radni zauważają, podobnie jak urzędnicy Wydziału Edukacji, że budynek ten w przyszłości może być wykorzystany jako cześć Szkoły Podstawowej nr 29. Jest to związane ze wzrostem liczby mieszkańców na tym terenie, a co za tym idzie - liczbą przyszłych uczniów. Druk będzie procedowany podczas 42. sesji Rady Miasta Krakowa, 8 lipca.

Komisja pozytywnie oceniła projekty uchwał w sprawie udzielenia Absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa oraz wotum zaufania, a także w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019.