górne tło

Plany, koncepcje i wotum zaufania

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zajmowali się m.in. opiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa z października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” oraz koncepcją planu „Piaski Wielkie”.

- Podczas spotkania zespołu roboczego została wypracowana poprawka Komisji do projektu zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” część B, która podzieli cześć obszarów na podobszary – mówił Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. – Plan ten  dotyczy około 10 proc. powierzchni Krakowa, do tej pory został przyjęty dla około połowy powierzchni. Natomiast druga część została podzielona geograficznie – uzupełniał przewodniczący Stawowy. Zmiany mają na celu sprawniejsze prace nad projektami planu miejscowego uwzględniające specyfikę danych obszarów.

Komisja zajęła się również koncepcją mpzp „Piaski Wielkie”. Radni postanowili, że szczegółowo zajmą się nią podczas posiedzenia zespołu roboczego w sprawie projektu. Następnie po wewnętrznych konsultacjach w urzędzie, zostanie on wyłożony do publicznego wglądu.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały dotyczący udzieleniu wotum zaufania oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa za 2019 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji.