górne tło

Podyskutujmy o planowaniu Kleparza

W Wydziale Planowania Przestrzennego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są już propozycje miejskich planistów dla „Kleparza”. O projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym blisko 80 ha będzie można porozmawiać już dzisiaj w magistracie. Początek spotkania w sali Obrad o godz. 15.30.

Plan, nad którym prace trwają od kwietnia 2016 r. ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazu miejskiego. Ma charakter ochronny i porządkujący. Jest ważny dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Dzielnice śródmiejskie tj. Kleparz skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Publiczne wyłożenie projektu planu potrwa do piątku, 10 lipca. Z projektem dokumentu można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Projekt znajduje się tutaj.

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 24 lipca własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: