górne tło

Na jakich zasadach „Mieszkanie na start”?

Radnym z Komisji Rodziny i Mieszkalnictwa RMK przedstawiony został projekt uchwały określający zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie na start”.

W Krakowie w ramach tego programu powstanie 481 lokali przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej. Inwestorem jest MDR Inwestycje, Gmina Miejska Kraków oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, przy czym rola Gminy polega na współpracy z inwestorem, opracowaniu kryteriów naboru wniosków, przyznaniu dopłat do czynszu i pośrednictwie w ich wypłacie.

Nad projektem uchwały pracował zespół zadaniowy w skład którego weszli również radni Miasta Krakowa.

Dopłaty do czynszu mogą uzyskać gospodarstwa domowe posiadające dochody niewystarczające do zakupu mieszkania lub opłacenia czynszu rynkowego bez nadmiernego ograniczania innych koniecznych wydatków, ale pod warunkiem posiadania „zdolności czynszowej”, którą definiują minimalne dochody  gospodarstwa domowego lub minimalna kaucja zabezpieczająca inwestora przed ryzykiem zaległości czynszowych.

- Wnioski do programu będzie można składać tylko w formie elektronicznej. W urzędzie przygotowane zostanie stanowisko komputerowe dla tych, którzy nie mają dostępu do komputera, lub będą potrzebować pomocy przy wypełnieniu wniosku, otrzymają takie wsparcie od urzędników. Po złożeniu wniosku wnioskodawca będzie miał 30 dni na dosłanie załączników – tłumaczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

W projekcie uchwały wpisane zostały kryteria pierwszeństwa oraz liczba przyznawanych im punktów. Liczba punktów decyduje o kolejności wpisu na listę najemców. Natomiast o ostatecznym wyborze najemców decyduje inwestor. Maksymalna wysokość kaucji zabezpieczająca umowę najmu lokalu mieszkalnego wynosić będzie sześciokrotność miesięcznego czynszu.

Nabór wniosków do programu rozpocznie się na pół roku przed zakończeniem budowy i będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy będzie  polegał  na  sprawdzeniu,  czy  wnioskodawca  spełnia  kryteria  społeczne  ustalone w uchwale  przygotowanej  przez  Radę  Miasta  Krakowa, drugi  etap to  sprawdzenie  tzw. zdolności czynszowej, czyli ustalenie, czy przyszły najemca jest w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto oraz dodatkowe dochody na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania.

Planowany  termin  zakończenia   inwestycji   przy   ul.   Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie to III kwartał 2021 roku.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rodziny i Mieszkalnictwa. Na najbliższej sesji, 8 lipca Radni Miasta Krakowa podejmą decyzję w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie.