górne tło

Komisja Infrastruktury na tak

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury radni zaopiniowali szereg uchwał. Pierwszymi pozytywnie zaopiniowanymi uchwałami były te oceniające wykonanie budżetu za 2019 rok oraz w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Radni wyrazili także opinię w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie”.

Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji. Również pozytywną opinię otrzymał projektu uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania. Kolejna pozytywna opinia dotyczyła projektu uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku (druk nr 1250).

Z powodu trwających prac remontowych na Plaży Bagry Wschód konieczna była zmiana uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku (druk nr 1290), którą radni również zaopiniowali pozytywnie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (druk nr 1126). Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce (druk nr 1129).

Jak tłumaczył Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych Paweł Sularz celem uchwały jest stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego pozwalającego na  efektywne  wykorzystanie  posiadanego  potencjału kadrowo-organizacyjnego i  majątkowego Zarządu  Cmentarzy  Komunalnych.  Jako plusy przekształcenia wymieniał: zwiększenie zakresu kontroli Rady Miasta Krakowa nad funkcjonowaniem  Zarządu  Cmentarzy Komunalnych; przekazywanie dochodów jednostki budżetowej na rachunek Gminy Miejskiej Kraków; bardziej elastyczne zarządzanie jednostką budżetową, możliwość szybszego reagowania na potrzeby społeczności lokalnej i uwzględnianie w większym zakresie oczekiwań i potrzeb obywateli , możliwość prowadzenia przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych wieloletniej działalności inwestycyjnej poprzez uwzględnianie planowanych i realizowanych zadań długofalowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kraków. Radni zwracali uwagę, że utworzenie jednostki budżetowej spowoduje, że wszystkie inwestycje w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych trzeba będzie zapisać w Budżecie Miasta.

Pozytywne opinie otrzymały też projekty uchwał: uchylający uchwałę Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką (druk nr 1260) oraz w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Adama Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum” (druk nr 1292).