górne tło

Odmrażanie procedur planistycznych

24 maja nastąpiło podjęcie procedur planistycznych, dotyczących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uległy one zawieszeniu 31 marca na skutek zapisów ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Chodzi o pięć sporządzanych aktualnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Azory – zachód”, „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”, „Górka Narodowa – os. Gotyk”, „Kleparz” oraz „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka”.

W przypadku dokumentów opracowywanych dla obszarów „Azory – zachód” i „Rybitwy – rejon ul. Golikówka” do 1 czerwca został wydłużony termin składania uwag. Dłużej – do 10 lipca – potrwa z kolei wyłożenie do publicznego wglądu projektów trzech pozostałych projektów. Uwagi do nich będzie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca, a dyskusje publiczne odbędą się w Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych w następujących terminach:

Jeśli chodzi o zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją to bezpośredni kontakt i obsługa zainteresowanych będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41 pracuje w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekty planów dostępne są też tutaj.

Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić: