górne tło

Wsparcie finansowe dla klubów sportowych z art. 12

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284).

Wniosek winien zawierać w szczególności:

  1. opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
  2. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, będzie ono zlecane po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert (Wydział przekaże odrębną informację o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Zakres zadania publicznego wnioskowanego do realizacji winien być dostosowany do panujących warunków zewnętrznych oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając szeroko pojętą możliwość wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły dostępne TUTAJ.