górne tło

Porady dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zaprasza osoby niepełnosprawne i ich rodziny na bezpłatne porady specjalistów z zakresu prawa, psychologii i poradnictwa rodzinnego. Poradnictwo świadczone jest w lokalu przy pl. Św. Ducha 3, II piętro, tel. 12 644 05 08, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Termin porady należy wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście.

W przypadku osób mających problemy z poruszaniem się, które nie mogą samodzielne dotrzeć do punktu porad, istnieje możliwość korzystania z poradnictwa w miejscu zamieszkania – wówczas specjalista nieodpłatnie dojeżdża do klienta na umówione wcześniej spotkanie.

Poradnictwo realizowane jest w ramach realizacji  Pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem w realizowanym projekcie jest MOPS w Krakowie.

TUTAJ dostępny jest szczegółowy zakres udzielanego poradnictwa