górne tło

Formy pomocy mieszkaniowej

W związku z aktualną sytuacją, związaną ze stanem epidemii, przygotowaliśmy krótkie przypomnienie dotyczące form pomocy mieszkaniowej, które mogą uzyskać mieszkańcy korzystający z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.

Formy pomocy mieszkaniowej:

Dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Nie jest on kwotą stałą i jest wyliczany indywidualnie. Dodatek przyznawany jest na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne okresy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę opłat za energię elektryczną. Z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego mogą korzystać nie tylko najemcy, ale również osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie, o ile w wyroku eksmisyjnym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego

Szczegółowych informacji udziela Krakowskie Centrum Świadczeń na ul. Stachowicza 18: tel. 12 616 50 21. Są one również dostępne na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia są zróżnicowane i mają charakter pieniężny lub rzeczowy. Mogą z nich korzystać zarówno najemcy lokali mieszkalnych, jak i osoby zajmujące lokale mieszkalne bezumownie.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na ul. Józefińskiej 14: tel. 12 616 54 27. Są one również dostępne na stronie internetowej mops.krakow.pl.

Obniżka czynszu

Obniżka czynszu jest formą pomocy skierowaną do najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są w stanie uiszczać czynszu nieobniżonego przy wykorzystaniu własnych zasobów finansowych. Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy.

Szczegółowych informacji udziela Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na ul. Czerwieńskiego 16: tel. 12 616 61 85. Są one również dostępne na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Program „Oddłużenie”

Program „Oddłużenie” stanowi formę pomocy osobom zadłużonym z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Jego celem jest przeciwdziałanie problemowi narastania tego rodzaju zadłużenia, jak również aktywizacja zawodowa dłużników, co w dalszej perspektywie może umożliwić uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ulga w spłacie należności

Jest to forma pomocy skierowana do osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z komunalnego lokalu mieszkalnego. Pomoc w spłacie powstałego zadłużenia może nastąpić poprzez rozłożenie kwoty należności na raty lub jej umorzenie.

Szczegółowych informacji udziela Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na ul. Czerwieńskiego 16: tel. 12 616 61 99. Są one również dostępne na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Zamiana mieszkań

Istnieją dwa rodzaje zamian: dobrowolna i z urzędu. W ramach zamiany dobrowolnej możliwa jest m.in. zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia. Z tej zamiany mogą skorzystać osoby zajmujące lokal komunalny, które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. W ramach zamian z urzędu możliwe są zamiany na lokal o większej lub mniejszej powierzchni, na inny lokal ze względu na wieku lub stan zdrowia, na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa na Rynku Podgórskim 1: tel. 12 616 82 41. Są one również dostępne na stronie internetowej bip.krakow.pl.