górne tło

Regulamin budżetu obywatelskiego i inicjatywa lokalna

Tematami, którymi zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego, były opinia w sprawie inicjatywy lokalnej pn. „Ogród Społeczny Salwator” oraz zaopiniowanie uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

- Celem inicjatywy lokalnej pn. „Ogród Społeczny Salwator” jest przygotowanie otwartej, zielonej przestrzeni spotkań mieszkańców poprzez postawienie ekologicznego płotu z żywej wierzby, budowę zadaszenia szkieletowego oraz zebranie mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec wokół wspólnego zadania, przełamanie barier pokoleniowych, edukacja mieszkańców w zakresie innowacyjnych rozwiązań budownictwa ekologicznego; promocja idei ogrodu społecznego we współpracy z innymi ogrodami oraz Zarządem Zieleni Miejskiej – informowała Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Jeśli chodzi o całkowity koszt po stronie wnioskodawców to 19 330 zł, po stronie gminy 19 167 złotych.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Następnie Komisja zajęła się opiniowaniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. – Projekt regulaminu zawiera w części wnioski wypływające z ewaluacji budżetu obywatelskiego. Jedna ze zmian, która wydaje się istotna w stosunku do poprzednich regulaminów, to wprowadzenie jednoroczności budżetu obywatelskiego – mówiła dyrektor Kois-Żurek.

Radny Łukasz Sęk dopytywał, czy w związku z tą zmianą będzie ograniczony katalog zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego lub czy będzie to weryfikowane przez jednostki na etapie zgłoszeń.

- Ten zapis nie wpływa w żaden sposób na obszary w ramach których można składać projekty i nie będzie ograniczał ich charakteru. – odpowiedział Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

W toku dalszej dyskusji radni zwrócili uwagę na fakt, że zapis o jednoroczności zadań wpłynie bezpośrednio na ich wielkość, ponieważ nie uda się przeprowadzić np. wielomilionowych projektów inwestycyjnych w jednym roku budżetowym.