górne tło

Przyjdź na spotkanie w sprawie planu „Zabłocie – Zachód”

Chcesz dowiedzieć się, jakie rozwiązania przyjęli w projekcie planu miejscowego „Zabłocie – Zachód” miejscy planiści, lub zadać im dodatkowe pytania na jego temat? Przyjdź dziś na godz. 16.00 do sali Kupieckiej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, gdzie odbędzie się dyskusja publiczna nad dokumentem.

Prace nad dokumentem trwały od wiosny 2016 r. Obszar planu to ponad 40 ha. Ta przestrzeń w środku miasta jest cenna nie tylko względu na swoje historyczne uwarunkowania, ale również lokalizację nieopodal Starego Miasta i bulwarów Wisły. Obszar Zabłocia stanowi strategiczne położenie w funkcjonalno-przestrzennym układzie tkanki miejskiej.

Dotychczas obowiązujący plan miejscowy przyczynił się do realizacji na przedmiotowym obszarze szeregu inwestycji, ale jednocześnie nie sposób nie dostrzec różnic pomiędzy jego zapisami a działaniami inwestycyjnymi. Dotychczasowe ustalenia planu, niezmienne od ponad 9 lat, z upływem czasu stały się niewystarczające lub nieadekwatne do aktualnych potrzeb i zmian zachodzących na tym terenie. Szereg planowanych w najbliższym czasie inwestycji, które przyczynią się do dalszej transformacji Zabłocia, wymaga wprowadzenia zmian, między innymi z uwagi na konieczność dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do przyjętej w 2014 r. zmiany Studium.

Z projektem planu można się zapoznać do 29 stycznia (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41. Ponadto projekt jest dostępny tutaj.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

Uwagi do dokumentu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: