górne tło

Grupa e-klientów urzędu dynamicznie rośnie

Coraz częściej mieszkańcy Krakowa zamiast tradycyjnej wizyty w urzędzie decydują się na załatwienie swojej sprawy za pośrednictwem internetu, korzystając m.in. z dostępnych na platformie ePUAP formularzy.

Sprawy załatwiane elektronicznie obejmują indywidualne sprawy obywateli i przedsiębiorców, elektroniczną wymianę korespondencji oraz wnioski kierowane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIG).

Dane statystyczne udostępnione przez Wydział Spraw Administracyjnych pokazują, że liczba spraw załatwianych elektronicznie wzrasta. Dla porównania, w 2016 r. łączna ich ilość wynosiła 4 524, w 2017 r. - 10 201, w 2018 – 19 540, natomiast w 2019 r. było to już 25 622 spraw.

Rekordowa okazała się także liczba złożonych wniosków o wydanie dowodów osobistych. Możliwość ich elektronicznego złożenia wprowadziła nowa ustawa o dowodach osobistych, która weszła w życie 1 marca 2015 r. W 2017 takich wniosków za pośrednictwem internetu złożono 7 358, w 2018 – 9 871, a w 2019 było to już 14 826.

Najczęściej za pośrednictwem internetu klienci Urzędu Miasta załatwiali sprawy dotyczące ewidencji ludności, postępowań meldunkowych i wspomnianych wcześniej dowodów osobistych. Takich spraw w 2016 r. było łącznie 3 428, w 2017 – 9 283, 2018 – 18 308, a w 2019 – już 23 431. Na drugim miejscu pod względem ilości spraw, jakie mieszkańcy kierowali do Urzędu przez internet, znalazły się sprawy z zakresu handlu i usług. W 2016 było to 675 spraw, a w 2019 liczba ta wzrosła do 1 092. Odrębną dziedzinę stanowiły sprawy z zakresu działalności gospodarczej (w tym wnioski do CEIG). W 2016 było ich 38 609, a w 2019 – 41 383. Przedsiębiorcy za pośrednictwem internetu mogą również wystąpić o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składać wnioski związane z wycofaniem, wygaszaniem i zmianami dotyczącymi tych zezwoleń. W tym przypadku liczba tych spraw kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie, w 2016 r. było to 5 334, w 2017 – 5 393, w 2018 – 5 175, a w 2019 – 5 339.

Za pośrednictwem internetu załatwimy w urzędzie sprawy także z zakresu kwalifikacji wojskowej, sprawy związane z Biurem Rzeczy Znalezionych czy dotyczące sprowadzania zwłok z zagranicy. W 2016 r. było ich 36, a w 2019 już 695.

Odrębną kategorię stanowią sprawy z zakresu prawa wyborczego. W 2019 r. wpłynęło drogą elektroniczną około 41 000 wniosków dotyczących spraw wyborczych, a do rejestru wyborców dopisało się 4 365 osób. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków figurowało łącznie 14 643 osób wpisanych na swój wniosek oraz 176 obywateli UE.

Przedstawione statystyki wskazują, że klienci Urzędu Miasta coraz częściej i chętniej zamiast tradycyjnej wizyty w urzędzie wybierają drogę elektroniczną. Z roku na rok utrzymuje się tendencja wzrostowa ilości spraw załatwianych za pośrednictwem internetu, procentowo jest to około 15% wszystkich kierowanych do Urzędu.

Szczegółowy wykaz spraw podzielonych na kategorie, które można załatwić drogą elektroniczną znajduje się na stronie www.bip.krakow.pl.