górne tło

Zapoznaj się z planem „Mistrzejowice – południe”

Po raz drugi do publicznego wglądu trafił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – południe”. Jak zmienił się dokument względem pierwszej propozycji z ubiegłego roku?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący blisko 120 ha ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Przypomnijmy, prace nad planem ruszyły we wrześniu 2016 r. Wiosną ubiegłego roku propozycja miejskich planistów trafiła do mieszkańców. Wpłynęło do niej kilkadziesiąt uwag. Ze zmodyfikowaną częścią projektu można się już zapoznać na stronie www.bip.krakow.pl, a także do 31 stycznia (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Mistrzejowice – południe” w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu odbędzie się 21 stycznia w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali obrad o godz. 15.30.

Uwagi w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego,  własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

Mistrzejowice mapka