górne tło

Nowe plany zagospodarowania uchwalone

Na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które na ostatniej sesji uchwalili radni. Chodzi o obszary „Bagry” i „Strzelnica-Sikornik”.

Przestrzenne uporządkowanie obszaru umożliwiające ochronę istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika, który ma służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców to dwa kluczowe założenia planu „Bagry”. Dokument pozwoli na harmonijne kształtowanie istniejącej i powstającej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Prace nad nim trwały od końca 2016 r.

Z kolei plan „Strzelnica–Sikornik” obejmuje blisko 83 ha terenu na Zwierzyńcu. Obszar ten to istotna część strefy podmiejskiej Krakowa, zawierająca historyczne układy zabudowy, tereny krajobrazu otwartego oraz tereny zagrożone ruchami masowymi wymagające wyłączenia spod zabudowy. Objęcie tego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, które mogłyby nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Po wejściu w życie dwóch nowych planów zagospodarowani, w Krakowie będzie ich obowiązywać już 196. Trwają prace nad kolejnymi 62.