górne tło

Nie tylko o budżecie

Radni z Komisji Rodziny, Polityki  Społecznej i Mieszkalnictwa nie wydali pozytywnej opinii do projektu budżetu na 2020 r. i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

- Na pomoc społeczną w projekcie przyszłorocznego budżetu przeznaczone jest 345 mln zł, a na gospodarkę mieszkaniową 169 mln zł – niektóre kwoty w projekcie budżetu związane z działalnością komisji prezentowała Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa.

Pozytywną opinię radnych uzyskał natomiast projektu uchwały w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. – Ostatnie regulacje w tej sprawie wprowadzone były uchwałą z 16 grudnia 2015 r. Były one nieprecyzyjne. Wprowadzenie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych spowoduje ujednolicenie zasad ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacje pozarządowe prowadzące mieszkania chronione na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – mówił Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. Dyskusja na temat tego projektu uchwały odbyła się podczas poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do porządku obrad Komisji został też wprowadzony projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta dotyczącej standardów energetycznych w budynkach miejskich. – Standardy energetyczne powinny prowadzić do celu założonego w programie Zeroemisyjny Kraków, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, a także zwiększyć oszczędności dotyczące zużycia energii w budynkach – mówił radny Artur Buszek, referując projekt uchwały. Kraków jest pierwszym polskim miastem, które podjęło się wyzwania osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r.