górne tło

Trwa rekrutacja w charakterze skauta do programu "Skaut"

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację programu pilotażowego „Skaut” Wydział Sportu  informuje, że w 2019 roku koordynatorem wojewódzkim na Małopolskę będzie Małopolski Szkolny Związek Sportowy.

Istnieje możliwość udziału w programie w okresie od 1 października do 30 listopada br. w charakterze skauta osób spełniających łącznie następujące warunki:

 1. posiadających wykształcenie kierunkowe w obszarze nauk o kulturze fizycznej,
 2. posiadających co najmniej doświadczenie w zawodzie trenera sportu, instruktora lub nauczyciela wychowania fizycznego,
 3. będących osobą niekaraną oraz niefigurującą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 4. wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora krajowego i Jednostkę samorządu terytorialnego w procesie rekrutacji, w tym w procesie weryfikacji danych kandydatów, w szczególności weryfikacji kandydatów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 5. wyrażającą zgodę na zawarcie umów na realizację Programu z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi wskazane w Regulaminie,
 6. które złożyły deklarację o współpracy z klubami prowadzącymi szkolenia w określonych sportach.

W celu udziały w procesie rekrutacji należy przesłać w terminie do 23 września br. zgłoszenie do Wydziału Sportu na adres: sp.umk@um.krakow.pl

Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia oraz programu można uzyskać w Małopolskim Szkolnym Związku Sportowym, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków, tel: 12 411 51 19, e-mail: biuro@mszs.krakow.pl oraz w załączonym regulaminie programu „Skaut”.

Głównymi celami programu „Skaut” jest:

 1. identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 2. przeprowadzenie testów sprawnościowych w celu dokonywania monitoringu stanu kondycji fizycznej uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych,
 3. wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,
 4. stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,
 5. wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,
 6. identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narzędzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,
 7. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

Zasady uczestnictwa Skautów

 1. Koordynator wojewódzki zawiera ze Skautem umowę na realizację Programu zgodnie ze wzorem przekazanym przez Operatora krajowego.
 2. Po zawarciu umowy na realizację Programu, każdy Skaut otrzyma legitymację Skauta, którą ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas wizytacji szkół w danej gminie.Legitymacja jest wydawana przez Operatora krajowego.
 3. Skaut zobowiązany będzie do umówienia się z przedstawicielami szkół podlegającymi danym Jednostkom samorządu terytorialnego. Przy każdej wizycie w szkole, Skaut zobowiązany jest wylegitymować się uprawnionym przez szkołę pracownikom.
 4. Udział Skauta w lekcjach wychowania fizycznego nie może zakłócić toku zajęć i realizacji założeń programowych.
 5. Skaut zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawnościowych w liczbie określonej w zawartej z nim umowie oraz do przypisania Uczestnika do określonych sportów zgodnie z jego predyspozycjami. Do obowiązków Skauta należy również przeprowadzanie wizytacji pozaszkolnych zajęć wychowania fizycznego w zakresie monitorowania populacji uczniów w kontekście ich poziomu sprawności lub przeprowadzanie wizytacji zawodów sportowych oraz tworzenie raportów wizytacyjnych w liczbie określonej w umowie, rekomendacja uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży z gminy będącej terenem działalności Skauta.
 6. Skaut ma obowiązek składać Operatorowi krajowemu sprawozdania z wykonywanych zadań korzystając z dedykowanego do tego narzędzia elektronicznego dostępnego na stronie internetowej programskaut.pl.
 7. Skaut jest zobowiązany do uzyskania prawem wymaganych zgód na udział Uczestnika w Programie, jak również na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego w celach związanych z realizacją Programu zgodnie z przyjętym wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 8. Szczegóły współpracy ze Skautami wskazane są w umowach zawartych pomiędzy Koordynatorem wojewódzkim a Skautami biorącymi udział w Programie.

Zasady uczestnictwa Uczestnika 

 1. Uczestnikami Programu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczęszczająca do szkół podstawowych w klasach IV - VIII, bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy stopień orzeczonej niepełnosprawności, którzy zgłosili wolę uczestnictwa w Programie, spełnili warunki formalne, o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie dzieci i młodzieży szkolnej jest przedstawienie Skautowi udzielonych przez rodzica lub opiekuna prawnego zgód na udział w Programie, na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu Programu oraz akceptacja Regulaminu.
 3. Uczestnikami Programu nie mogę być dzieci i młodzież szkolna uczestniczące w Programie Szkolny Klub Sportowy.

Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej Uczestników

 1. Skaut jest zobowiązany do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej w zakresie merytorycznym wskazanym przez Operatora krajowego. Operator krajowy zastrzega prawo do wskazania terminów przeprowadzenia testów sprawności fizycznej w uzasadnionych przypadkach.
 2. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej Uczestników są Skauci współdziałający z nauczycielami odpowiedzialnymi za uczniów z danej szkoły.
 3. Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez Uczestników muszą być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną w poradniku Skauta lub na stronach internetowych oraz serwisach wskazanych przez Operatora krajowego Programu.
 4. Wyniki testów sprawnościowych winny być wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.