górne tło

Co nowego w planach zagospodarowania przestrzennego?

Jak zmieniły się projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Strzelnica – Sikornik” i „Skotniki – północ” po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag od mieszkańców? Można się o tym przekonać zaglądając na stronę www.bip.krakow.pl lub odwiedzając siedzibę Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4, gdzie trwa ponowne wyłożenie dokumentów.

Plan „Strzelnica – Sikornik” będzie obejmował 83 ha terenu na Zwierzyńcu. Obszar ten to istotna część strefy podmiejskiej Krakowa, zawierająca historyczne układy zabudowy, tereny krajobrazu otwartego oraz tereny zagrożone ruchami masowymi wymagające wyłączenia spod zabudowy. Objęcie tego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, które mogłyby nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. W poniedziałek, 26 sierpnia odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu w Urzędzie Miasta Krakowa, na pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali Lea o godz. 15.30. Wyłożenie projektu trwa do 3 września.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Skotniki – północ” ma na celu kształtowanie zespołu zabudowy jednorodzinnej powiązanej z sąsiadującymi terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenami usług. Wprowadzenie precyzyjnych regulacji porządkujących istniejące zagospodarowanie, które określą możliwość racjonalnego wykorzystania istniejących rezerw terenów niezabudowanych, pozwoli zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu i intensywności zabudowy. Nowy plan umożliwi także aktualizację zapisów planu miejscowego obszaru „III Kampus UJ – Zachód” w odniesieniu do obowiązującego dokumentu Studium. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zostanie przeprowadzona w czwartek, 22 sierpnia, w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Spotkanie rozpocznie się w sali portretowej o godz. 15.30. Plan będzie dostępny do 6 września.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych w obydwu projektach udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

W przypadku planu „Strzelnica – Sikornik” uwagi można składać do 17 września, a „Skotniki – północ” – 20 września. Muszą być one własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: