górne tło

Gdzie po naukę od września? Ogłoszono wyniki rekrutacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W piątek 28 czerwca w samo południe licea ogólnokształcące, technika oraz branżowe szkoły I stopnia ogłosiły listy zakwalifikowanych kandydatów. Dla uczniów to koniec wyczekiwania i niepewności. Ci, którzy dostali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę nauki, czyli do 9 lipca złożyć oryginały dokumentów w sekretariacie placówki. Ostateczne listy pierwszoklasistów będą znane 10 lipca.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowa i budzi wiele emocji, ponieważ bierze w niej udział tzw. podwójny rocznik: ostatni absolwenci gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych.

W Krakowie rekrutacja do szkół samorządowych odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Omikron (www.krakow.e-omikron.pl). Do 10 czerwca uczniowie składali wnioski o przyjęcie do szkół. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik, mogli we wniosku wskazać dowolną liczbę szkół różnych typów, a w nich dowolną liczbę oddziałów czy grup rekrutacyjnych – ułożonych w kolejności odzwierciedlającej preferencje kandydata.

W szkołach samorządowych na uczniów czekało 18 949 miejsc (9275 dla absolwentów gimnazjum i 9674 dla absolwentów szkół podstawowych), w tym w liceach – 9 599 (dla absolwentów gimnazjów 4 714, dla absolwentów szkół podstawowych 4 885), w technikach - 6 690 (dla absolwentów gimnazjów 3266, dla absolwentów szkół podstawowych 3 424) i szkołach branżowych – 2 660 (dla absolwentów gimnazjów 1 295, dla absolwentów szkół podstawowych 1 365). – Przypomnę, że absolwentów krakowskich szkół mieliśmy 13 300, a przygotowaliśmy prawie 19 tys. miejsc, co oznacza, że braliśmy pod uwagę także uczniów spoza Krakowa. Liczba kandydatów, którzy spełnili warunki niezbędne do udziału w rekrutacji wyniosła 17 440. Do przyjęcia do szkół zakwalifikowanych zostało w tej chwili 14 871 kandydatów. Jeśli chodzi o uczniów rozczarowanych wynikiem rekrutacji to będą oni musieli poczekać do 10 lipca, kiedy ogłoszone zostaną miejsca w szkołach dostępne w ramach rekrutacji uzupełniającej – mówi Anna Korfel- Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji sportu i turystyki i dodaje, że wśród osób nieprzyjętych blisko 500 złożyło wniosek tylko do jednej placówki, a wielu uczniów źle oszacowało swoje szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły.

- Miejsca w krakowskich szkołach nie zabraknie dla nikogo. Choć na tę chwilę mamy 2500 osób nieprzyjętych, to już widzimy, że liczba wolnych miejsc po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia wynosi 2 324. Te miejsca są pewne. Dodatkowo nasze doświadczenie pokazuje, że będą osoby, które nie podejmą nauki w szkołach, do których zostały zakwalifikowane i tym samym zwolnią miejsce innym zainteresowanym – mówi Ewa Całus, dyrektor wydziału edukacji UMK.

Jako szkołę pierwszego wyboru 11 337 kandydatów wskazało liceum ogólnokształcące, 5 489 technikum, a 614 szkołę branżową. Do przyjęcia do liceów zakwalifikowano 9 048 uczniów, do techników - 5 092,  a do szkół branżowych - 731. Najbardziej obleganymi liceami okazały się VI LO - 2,63 podań na jedno miejsce, VII LO - 2,67 podań na miejsce i VIII L) – 1,85 podań na jedno miejsce.

Teraz każdy kandydat musi potwierdzić wolę nauki w szkole, do której został zakwalifikowany. Trzeba w tym celu złożyć oryginały dokumentów: absolwenci gimnazjum – świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, natomiast absolwenci szkół podstawowych – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo w technikach i branżowych szkołach I stopnia kandydat musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeżeli w wyniku rekrutacji kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej z wybranych przez siebie szkół może uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, które prowadzone będzie przez szkoły nadal dysponujące wolnymi miejscami. 10 lipca zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 11 lipca. Do 16 lipca kandydaci będą składać podania rekrutacyjne wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów dodatkowych. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 31 lipca. Po potwierdzeniu do 20 sierpnia przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone wcześniej, 22 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne ogłoszą listy przyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice kandydatów nieprzyjętych do szkół mogą w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół, tzn. do 17 lipca br. wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.