górne tło

Zmiana klasyfikacji PEM przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC)?

whooo
źródło: https://www.iarc.fr/

Pod koniec marca 2019 roku Komitet doradczy Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) składający się z 29 członków z 18 krajów zalecił IARC ponowną ocenę ryzyka niejonizującego promieniowania o częstotliwości radiowej (PEM) jako czynnika rakotwórczego.   Informacje taką podało angielskie czasopismo naukowe The Lancet, zaliczane do najbardziej prestiżowych czasopism na świecie. link

Zwrócono w nim uwagę, że PEM znalazło się w grupie czynników rakotwórczych, dla których konieczna jest priorytetowa i pilna analiza PEM jako czynnika mającego pierwszeństwo w ocenie przeszacowania w klasyfikacji karcynogenezy. Promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości  klasyfikowane jest obecnie do grupy 2B (możliwe rakotwórcze). Komitet doradczy IARC ocenił, że na podstawie najnowszych wyników badań przeprowadzonych przez amerykański Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) i  Instytutu Ramazzini  konieczna jest ponowna ocena zagrożeń związanych z ekspozycją na PEM generowaną przez telekomunikację bezprzewodową.  Wiele naukowców ocenia, że promieniowanie elektromagnetyczne powinno znaleźć się w grupie wyższej: 2A (prawdopodobnie rakotwórcze), a nawet w grupie 1 (rakotwórcze). link

Należy przypomnieć, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje czynniki i substancje w następujących grupach:

grupa 1: substancje rakotwórcze dla człowieka,

grupa 2A: substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka,

grupa 2B: substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka (obecnie PEM),

grupa 3: substancje niemożliwe do zaklasyfikowania jako rakotwórcze dla człowieka,

grupa 4: substancje prawdopodobnie nie rakotwórcze dla człowieka.

 

Umieszczenie PEM na liście czynników, które wymagają priorytetowej rewizji wpływu na rozwój raka u człowieka, wynika z obecnego stanu dowodów znajdujących się w oficjalnych bazach naukowych. Mając to na uwadze, władze wielu krajów, czy regionów podchodzą z zasadą ostrożności i przezorności do technologii bezprzewodowej oraz rekomendują ograniczanie narażenia na PEM, zwłaszcza przez dzieci i kobiety w ciąży.