górne tło

Przedmiot działania Konwentu

Kraków

Opinie i wnioski Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic nie naruszają zadań i kompetencji poszczególnych dzielnic i ich organów.

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

Zarządzenie nr 183/2019  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z uchwałami Zespołu Konsultacyjnego do spraw Dzielnic powołanego zarządzeniem nr 358/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami.