górne tło

Czym są interpelacje i zapytania

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.

Interpelacje radnych oraz odpowiedzi Prezydenta można znaleźć tutaj.