górne tło

Rusza „Młody Kraków 2.0”

Podczas sesji 13 lutego, Rada Miasta Krakowa jednogłośnie uchwaliła program określający priorytety oferty skierowanej do młodych krakowian. To ważna część miasta – liczba uczniów od 13. roku życia, studentów i młodzieży poniżej 26. roku życia, to prawie 200 tys. osób.

Program „Młody Kraków 2.0” określa politykę miasta na lata 2019–2023 w stosunku do młodzieży w wieku 13–26 lat, która w Krakowie mieszka, uczy się lub pracuje. Jest kontynuacją działań dotychczasowego programu „Młody Kraków”, który był realizowany od 2009 r. Oba zostały uchwalone, aby wspierać postawy prospołeczne, proobywatelskie, przedsiębiorcze u młodzieży, a także krzewić kulturę, w tym fizyczną, pomagać młodzieży wchodzić w dorosłość w ciekawy i dobry sposób, bazując na pozytywnych wartościach.

W mieście otwartym na świat, nowoczesnym, promującym partycypację społeczną i dialog, jakim jest Kraków nie mogło zabraknąć także spraw związanych z wielokulturowością, bezpieczeństwem w Internecie, działań o charakterze międzypokoleniowym, wspierania samorządów szkolnych, wolontariatu, ułatwiania zaangażowania się w sprawy małych ojczyzn – dzielnic, ale też i całego miasta przez różne działania prospołeczne, proobywatelskie i udział w konsultacjach w sprawach proponowanych przez Urząd i instytucje miejskie. Twórcy programu zadbali także o osoby pracujące z młodzieżą oraz o instytucje przeznaczone dla młodych.

Uchwalony przez radnych program „Młody Kraków 2.0”, zawiera sześć obszarów tematycznych:

  1. Przestrzeń dla młodych, czyli poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk;
  2. Młodzież działa lokalnie, czyli budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto;
  3. Głos młodych w mieście, czyli tworzenie młodzieży warunków do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityki miejskiej;
  4. Kultura (dla) młodzieży, czyli poszerzenie dostępu do kultury oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież;
  5. Młodzi na rynku pracy, czyli budowanie postawy przedsiębiorczej oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę;
  6. Partnerstwo dla młodzieży, czyli budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie w niej postaw obywatelskich.

Program został stworzony na podstawie badań i analiz potrzeb młodych ludzi, a w jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Zgodnie z zapisami, będzie rozwijany przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa, miejskie instytucje i jednostki. W tym zakresie będą one współpracowały z Referatem ds. Młodzieży działającym w strukturach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Informacje o szczegółach programu „Młody Kraków 2.0”, diagnozach i zgłaszanych potrzebach młodzieży, można znaleźć na stronie BIP.