górne tło

Dla kogo grant na rewitalizację?

Wiesz, jak ożywić przestrzeń lokalną? Masz pomysł na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej? A może chciałbyś sprawić, by twoja okolica była bardziej przyjazna dla rodzin z dziećmi, osób starszych czy niepełnosprawnych? Możesz zdobyć wsparcie finansowe na realizację tych inicjatyw! Trwa nabór projektów na ten rok w ramach małych grantów na rewitalizację.  

Organizacje pozarządowe oraz inne uprawione podmioty, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą się ubiegać o środki na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem konkursu ofert. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł, a termin jego realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni. Ponadto łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł. Pomysł musi także dotyczyć zadania zlokalizowanego na obszarze zdegradowanym, wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa i mieć na celu rozwiązanie problemów społecznych, zdiagnozowanych na tym terenie.

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, w terminie nie dłuższym, niż siedem dni roboczych od daty wpływu oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

Więcej informacji oraz formularz oferty (wraz z instrukcją) o realizację zadania publicznego można znaleźć tutaj.