górne tło

NIE dla przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację nowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresatami programu są zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc oraz osoby i instytucje udzielające wsparcia rodzinie.

„Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie jest dla nas problemem szczególnej troski” – powiedziała Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz podczas konferencji prasowej zapowiadającej Program. Elżbieta Lęcznarowicz podkreśliła, że Program jest uzupełnieniem i zintensyfikowaniem wcześniejszych działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Krakowski Telefon Zaufania, poradnictwo prawno – psychologiczne). Elżbieta Lęcznarowicz podkreśliła, że Kraków jako pierwsze z polskich miast uruchomił Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Programowi będzie towarzyszyć akcja promocyjna. W najbliższych dniach do szkół, placówek służby zdrowia oraz rad dzielnic trafi 4 tys. plakatów, 11 tys. ulotek z informacją o symptomach przemocy i miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Przygotowano również 300 ulotek skierowanych do sprawców przemocy.

Wśród celów Programu ujęto:

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Krakowie,

- zacieśnienie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinnej,

- wzrost wiedzy na temat przemocy w rodzinie u społeczności lokalnej oraz w grupach ryzyka,

- zmniejszenie negatywnych następstw stosowania przemocy w rodzinie,

- zwiększenie poczucia wartości i poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą
w rodzinie,

- nabycie przez sprawców przemocy umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami.

Program realizowany jest w szczególności poprzez:

- współpracę wszystkich podmiotów angażujących się w pomaganie rodzinom dotkniętym przemocą i budowanie lokalnych koalicji,

- wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w pomocy społecznej,

- udzielanie poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego osobom dotkniętym przemocą – we wszystkich Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie uruchomiono Punkty Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,

- tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- podejmowanie działań korekcyjno – edukacyjnych, skierowanych do sprawców przemocy,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej i grup ryzyka (kolportaż 4 tys. plakatów, 11 tys. ulotek z informacją o symptomach przemocy i miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. Przygotowano również 300 ulotek skierowanych do sprawców przemocy. Materiały rozpowszechniane będą za pośrednictwem organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia, policji, straży miejskiej, ośrodków terapii, szkół, urzędów, placówek opiekuńczo-wychowawczych),

- aktywizowanie społeczności lokalnej do walki z problemem przemocy w rodzinie,

- pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą metodą zespołów roboczych,

- organizację szkoleń dla specjalistów pracujących z rodziną metodą zespołów interdyscyplinarnych.

Z danych MOPS w Krakowie za rok 2009 wynika, iż 110 osób z powodu przemocy domowej zmuszonych było szukać schronienia w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą.  W 2009 r. w ramach realizacji poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się 799 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, podczas których udzielono 1 982 porad, w tym 569 porad prawnych, 1 293 porad psychologicznych oraz 120 porad w ramach funkcjonowania Krakowskiego Telefonu Zaufania. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2009 r. przeprowadził 4101 interwencji. 30 sprawców przemocy zostało zakwalifikowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W 2009 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzili 418 interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie w zakresie procedury Niebieskiej Karty oraz założyli 89 Niebieskich Kart. Biorąc pod uwagę jedynie dane statystyczne, nie mamy pełnego obrazu zjawiska. Niewątpliwie często dochodzi do przejawów przemocy, które nie są przez rodzinę uświadomione oaz zgłaszane. Pomimo prowadzonych kampanii społecznych, w dalszym ciągu przemoc domowa jest tematem tabu.

W ubiegłym roku, spośród 20 tys. interwencji, policja odnotowała 853 przypadków przemocy, 421 osób było pod wpływem alkoholu, 341 osób zatrzymano.

Program został przygotowany w oparciu o wytyczne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – „Małopolskie Instytucje wobec Przemocy w Rodzinie oraz Uchwały nr C/1334/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowe zasady realizacji Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach zadań pomocy społecznej zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 1681/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku. (JD).