górne tło

Prezydent wręczył nagrody nauczycielom i dyrektorom

Dzień Nauczyciela to okazja, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dyrektorów szkół. W poniedziałek, 15 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 244 pracowników oświaty, w tym 67 osób sprawujących funkcje kierownicze i 177 nauczycieli, odebrało Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

– Dziękuję, że niesiecie Państwo na swoich barkach trud kierowania krakowską oświatą – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski do nagrodzonych dyrektorów szkół i placówek. – Zarządzanie szkołą to nie tylko odpowiedzialność za uczniów i nauczycieli, ale także za poziom nauczania i realizację inwestycji. Wymaga to wielorakich kompetencji, skuteczności i mądrości – mówił prezydent.

Wręczenie corocznych nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej odbyło się w trzech turach. Najpierw otrzymali je dyrektorzy szkół i placówek, następnie nauczyciele szkół podstawowych, a potem nauczyciele szkół ponadpodstawowych i placówek.

Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa otrzymują nauczyciele, którzy osiągają wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej, zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak i z uczniami o mniejszych możliwościach; aktywnie uczestniczą w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego; angażują się we współpracę z rodzicami uczniów.

Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół bierze się pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole; dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły; właściwy dobór programów nauczania; odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego; wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych; pracę na rzecz oświaty na terenie dzielnicy lub całego miasta.