górne tło

Wybitna piątka – krakowskie nagrody edukacyjne rozdane

28 września pięcioro wybitnych krakowskich uczniów odebrało z rąk zastępcy prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyny Król wyjątkowe wyróżnienia – Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ta nagroda to swoista wisienka na torcie: ukoronowanie wysiłków i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym.

Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jest przyznawana uczniom, którzy spełnili łącznie trzy kryteria: zdobyli tytuł laureata olimpiady, turnieju lub konkursu, uzyskali na koniec roku szkolnego wzorową ocenę z zachowania i wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów oraz mogą pochwalić się doskonałą frekwencją na zajęciach (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione). Co roku taką nagrodę może otrzymać nie więcej niż 5 uczniów z poszczególnych typów szkół.

Tegoroczna wybitna piątka to: trzej uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, jeden uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza – w dodatku najlepsza tegoroczna maturzystka w Krakowie, która w sierpniu odebrała w magistracie nagrodę „Matura 100%”.

Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jest częścią Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, który przewiduje różne formy nagradzania i motywowania dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w nauce. Te nagrodę uczeń może otrzymać tylko jeden raz na danym etapie edukacyjnym. Ma ona charakter pieniężny i jest wypłacana jednorazowo.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje wyłącznie dyrektorowi szkoły. Kandydaci zgłaszani są prezydentowi miasta po zakończeniu klasyfikacji rocznej i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej – najpóźniej do 10 lipca roku, w którym odbywa się dana edycja. Wyboru nagrodzonych dokonuje komisja powołana przez prezydenta miasta. Przedstawia ona prezydentowi rekomendacje do końca września danego roku kalendarzowego.