górne tło

Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert

Do 10 lipca można zgłaszać oferty w ramach otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin realizacji zadania rozpoczyna się 1 września 2018 roku a kończy 30 kwietnia 2019 roku.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego Klubu może wynieść maksymalnie:

  1. 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,
  2. 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Referat do Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pokój 305A w godz. 8.00-15.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: so.umk@um.krakow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.