górne tło

Nowy zagraniczny partner Centrum Kultury Podgórza!

Centrum Kultury Podgórza i Biblioteka Centralna Urzędu Miasta Wilna działają w tym samym obszarze i stawiają sobie podobne cele. Zbliża je do siebie również fakt, że Kraków i Wilno są miastami partnerskimi i starają się zacieśniać wzajemne relacje w różnych dziedzinach – również kulturalnej. Teraz CKP i Biblioteka Centralna UMW będą ze sobą ściśle współdziałać – m.in. wymieniając się doświadczeniami i współorganizując wydarzenia kulturalno-edukacyjne. Dyrektorzy obydwu instytucji 21 maja 2018 r. podpisali list intencyjny o współpracy.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, współpraca między Centrum Kultury Podgórza a Biblioteką Centralną Urzędu Miasta Wilna będzie ukierunkowana w szczególności na:

1) wymianę doświadczeń w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej;

2) organizowanie wzajemnych wizyt studyjnych kadry, podczas których pracownicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem partnerskiej instytucji, zakresem jej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz procesem jej tworzenia i rozbudowywania;

3) współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: konferencji, wystaw, konkursów, koncertów i konkursów;

4) organizowanie wymiany młodzieży i/lub seniorów z Krakowa i Wilna;

5) poznawanie i wzajemną promocję kultury krajów europejskich.

Biblioteka Centralna Urzędu Miasta Wilna jest drugim zagranicznym partnerem pozyskanym przez Centrum Kultury Podgórza w bieżącym roku.

BIBLIOTEKA CENTRALNA URZĘDU MIASTA WILNA – główny ośrodek sieci publicznych bibliotek w Wilnie, która liczy obecnie 18 jednostek. Powstała w 1977 roku. Poza gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem mieszkańcom książek, czasopism, materiałów wideo i audio oraz dokumentów elektronicznych zajmuje się również organizacją  dużych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Angażuje się także w promowanie twórczych inicjatyw wśród lokalnej społeczności.