górne tło

Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 - konkurs ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 14 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych klubów rodziców z dziećmi do lat trzech, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat trzech oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego klubu może wynieść maksymalnie:

  1. 84 000 zł na realizację zadania publicznego w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2018 r., w tym do 7 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie klubu,
  2. 45 000 zł na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.