górne tło

Radni przyjęli budżet dla Krakowa na 2018 rok

20 grudnia Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet miasta na rok 2018 – 24 radnych było za, a 19 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokument został przegłosowany z autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa, w której uwzględniono wiele propozycji złożonych przez kluby radnych lub radnych indywidualnie. W roku 2018 dochody miasta wyniosą ogółem 5 204 906 113 zł, a wydatki zamkną się w kwocie 5 581 357 284 zł.

Projekt budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok został zaprezentowany, zgodnie z przepisami, w połowie listopada. Pierwsze czytanie dokumentu odbyło się na sesji Rady Miasta 22 listopada. Następnie poprawki do projektu budżetu składały kluby radnych, a także poszczególni radni. W sumie zgłoszono 455 poprawek. W autopoprawce, którą przygotował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, w całości uwzględniono 192 poprawki, częściowo – 21 poprawek.

– Przyszłoroczny budżet będzie rekordowy zarówno pod względem wielkości, jak i przeznaczenia środków na inwestycje strategiczne, do których uzyskaliśmy dofinansowanie, m.in. z Unii Europejskiej, i programowe, czyli takie, które mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców – zapowiadał prezydent Jacek Majchrowski, gdy w listopadzie przedkładał radnym projekt budżetu. I tak też jest. Budżet Krakowa na 2018 rok zakłada zarówno wzrost wydatków bieżących, czyli zapewniających sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie, jak i wzrost wydatków majątkowych, czyli środków na inwestycje. Zakładane pierwotnie kwoty wydatków wzrosły na skutek autopoprawki, którą złożył prezydent Jacek Majchrowski. Zwiększyła ona plan wydatków majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje, o 118 mln zł, a wydatków bieżących – o ponad 6,5 mln zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, wydatki miasta ogółem w 2018 r. wyniosą 5 mld 581 mln zł. Dochody Krakowa sięgną 5 mld 204 mln zł. Duża część dodatkowych środków zostanie przeznaczona na rozwój terenów zielonych, w tym wykup gruntów i modernizację parków. Sfinansowanych zostanie także szereg inwestycji drogowych i sportowych, termomodernizacja szkół i placówek oraz program budowy chodników i modernizacji ulic.

Na inwestycje strategiczne, czyli takie, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, Kraków wyda w przyszłym roku 325 mln zł. Na tej liście najwięcej zadań związanych jest z systemem transportowym miasta. Do największych inwestycji w tej grupie należą: budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa (III etap), modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R (Mały Płaszów, Bronowice), rozbudowa al. 29 Listopada (na odcinku Opolska – granica miasta). Do tej listy należy jeszcze dopisać rozbudowę ulic Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiej i Myślenickiej oraz budowę ulicy Iwaszki. Zaplanowano też przebudowę stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” i budowę przystanku kolejowego „Kraków Prądnik Czerwony” – te zadania związane są z tworzeniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Gmina Miejska Kraków dofinansuje z własnego budżetu inwestycje transportowe, takie jak budowa drogi ekspresowej S7 czy budowa wiaduktu nad torami, łączącego ulicę Powstańców z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice. W budżecie zapisano też prawie 5 mln zł na studium wykonalności metra w Krakowie. W obszarze kultury inwestycje strategiczne obejmą rewaloryzację obiektów zabytkowych – chodzi o siedzibę Muzeum Inżynierii Miejskiej (powstanie tam nowoczesne muzeum nauki i techniki) oraz Pałac Krzysztofory. Największą inwestycją w sporcie o charakterze strategicznym będzie budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Zapisano na to ponad 14 mln zł.

Na inwestycje programowe (a więc mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta) Kraków wyda w przyszłym roku 719 mln zł.

Największą kwotą wśród inwestycji programowych są wydatki na transport. Środki te zostaną wydane na budowę i przebudowę dróg wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżek rowerowych. Wśród kosztowniejszych inwestycji w tej grupie znalazły się m.in. przebudowa ul. Królowej Jadwigi, budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem do ronda Matecznego, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Armii Krajowej i Jasnogórskiej oraz program budowy chodników oraz akcja budowy wiat przystankowych.

Drugą pozycją będą inwestycje programowe w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska. Na realizację programu ograniczania niskiej emisji zapisano ponad 65 mln zł. Sporo środków zaplanowano na rozwój i utrzymanie terenów zielonych. W autopoprawce prezydenta wygospodarowano dodatkową kwotę 15 mln na wykupy działek pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe. Miasto pozyska m.in. działkę pod pomnikiem „Odparcia Rosjan” na wzgórzu Kaim.

Gros środków z zielonej puli przeznaczonych zostanie na budowę lub rewitalizację krakowskich parków – największe przyszłoroczne inwestycje to przebudowa parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, rewitalizacja parku Lotników Polskich i utworzenie parku Reduta. Poza tym powstaną również parki na terenie dawnego motelu Krak, rzeczny Wilgi, Ogrody Płaszów, Staw Płaszowski, Zakrzówek czy park w Czyżynach. Rewitalizacji zostaną poddane także: park Żeromskiego, Bednarskiego, Jordana oraz bulwary wiślane i ich oświetlenie oraz stoki wzgórza wawelskiego. Modernizacji ulegną: park Młynówka Królewska, Zielony Jar, Wandy, planty Bieńczyckie, park Krowoderski, Kościuszki, Kleparski i Solvay. Ponadto w każdej dzielnicy powstaną parki kieszonkowe. W pawilonie przy Polanie Lea powstanie ośrodek edukacji ekologicznej. Ponad 2 mln zł zapisano na budowę pierwszego wodnego placu zabaw w parku Jordana, na który mieszkańcy zagłosowali w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

W autopoprawce prezydenta, która stała się integralną częścią budżetu na rok 2018, wprowadzono też kilka nowych zadań inwestycyjnych. Na rewitalizację i modernizację parków miasto przeznaczy dodatkowe 5 mln zł – skorzystają na tym park wokół Dworku Jana Matejki na os. Krzesławice, stawy dworskie w Skotnikach i park Wyspiańskiego. Na tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku Kraków wyda 3 mln zł – wypięknieją nowohuckie place zabaw dla dzieci, ogródki jordanowskie przy ul. Łopackiego i przy ul. Krzywy Zaułek, skatepark na os. Widok oraz skwer na Podgórkach Tynieckich. Nad Wilgą powstanie park rzeczny – w autopoprawce znalazło się na to 1 mln zł. Miasto sfinansuje też parki kieszonkowe w każdej dzielnicy (4 mln zł) oraz dołoży dodatkowe środki na smocze skwery (3 mln zł). Zwiększony zostanie również plan wydatków na termomodernizację budynków szkół i placówek (o 10 mln zł), budowę chodników (o 7 mln zł) i rewitalizację boisk przyszkolnych (o 3,5 mln zł). Dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na modernizację ulic (15 mln zł) oraz modernizację przedszkolnych placów zabaw (1 mln zł).

Wśród kilkudziesięciu inwestycji, na które w autopoprawce znalazły się dodatkowe pieniądze (ponad 48 mln zł), należy wymienić modernizację Rydlówki (oddziału MHK), zagospodarowanie skweru przy MDK na ul. Na Wrzosach i budowę letniej sceny, modernizację CK Dworku Białoprądnickiego, przebudowę sceny Stolarnia Teatru Ludowego, rozbudowę ul. Jodłowej oraz budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 40.

W ramach zwiększonych wydatków bieżących sfinansowany zostanie m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla krakowskich placówek oświatowych (4 mln zł), maseczek antysmogowych (200 tys. zł), a także program wykrywania spalania śmieci za pomocą dronów.