górne tło

DPS z nowym statutem

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowali statut Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II. Zmiana była spowodowana liczbą chorych pensjonariuszy.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki. Ostatnio zmienił się nieco samoistnie charakter placówki. Z 24 pensjonariuszy w podeszłym wieku oraz 57 osób przewlekle somatycznie chorych, zwiększyła się liczba osób przewlekle somatycznie chorych do 81. Stąd zaszła konieczność zmiany obowiązującego statutu.Proponowana zmiana uzasadniona jest pogorszeniem stanu zdrowia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, dotychczas zakwalifikowanych do osób w podeszłym wieku. Osoby te wymagają opieki i świadczeń dostosowanych do potrzeb osób przewlekle somatycznie chorych. Wiek, pogorszenie się kondycji psychofizycznej, coraz większa zapadalność na choroby przewlekłe oraz zmniejszona odporność na choroby wirusowe powoduje, iż pensjonariusze są w pełni zależni od personelu. Mając to na uwadze oraz z uwagi na fakt, iż wśród oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej przeważają osoby ze schorzeniami somatycznymi, zasadna stała się zmiana typu DPS-u oraz wymogów formalnych. Radni wydali pozytywną opinię do tego druku.