górne tło

Jak funkcjonują DPS-y

Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej  i Mieszkalnictwa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 radni wysłuchali informacji na temat funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w Krakowie.

Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 17 domów pomocy społecznej, z czego 11 domów to miejskie jednostki organizacyjne. Domy pomocy społecznej dysponują 2082 miejscami. W okresie od stycznia do maja br. z usług świadczonych w domach pomocy społecznej skorzystało łącznie 2120 osób. W okresie od stycznia do maja w domach pomocy społecznej umieszczono łącznie 167 nowych osób, z czego 156 w domach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a 11 osób w domach znajdujących się na terenie innych powiatów.

W ramach działalności statutowej Domy Pomocy Społecznej prowadzą w sumie 6 mieszkań chronionych, które przeznaczone są dla osób starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w II połowie 2017 r. planowane jest uruchomienie kolejnego mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan finansowy na prowadzenie mieszkań chronionych oraz uruchomienie nowego mieszkania wynosi 357 320 zł.

Plan finansowy wydatków na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na rok 2017 wynosi 114 134 163 zł (w tym: środki Dzielnic i środki w planie MDDPS na posiłki w DPS).

W celu zwiększenia liczby miejsc całodobowego pobytu, poprawy jakości i standardu usług świadczonych w domach pomocy społecznej prowadzone są inwestycje oraz remonty w ramach środków bieżących. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2017 wynosi – 10 961 000 zł.

Szczegółowych informacji udzielono radnym na temat DPS Praska 25. W roku 2016 wydano 819 996,89 zł na inwestycje. Wykonano m.in. adaptację pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kaplicy wraz z wyposażeniem oraz zabezpieczeniem drogi ewakuacyjnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w kuchni i pralni oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, modernizację szybu wraz z zakupem windy towarowej, instalacja automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych.

Z kolei wydatki remontowe wyniosły 467 995,99 zł.  Wykonano remont korytarzy parteru budynku głównego, remont węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i piętra w południowo -zachodnim narożniku budynku wraz z pomalowaniem czterech pomieszczeń, remont ogrodzenia oraz wymianę nawierzchni chodnika, modernizacja gabinetu medycznej pomocy doraźnej wraz z przyległymi pomieszczeniami administracyjnymi.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 - według druku nr 2078.