górne tło

Dalsze kontrole kierowców Uber

W lutym kontynuowano w Krakowie działania przeciw nieuczciwej konkurencji w przewozach osób. W miniony piątek inspektorzy Małopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego przy udziale pracowników Magistratu i policjantów ruchu drogowego przeprowadzili kontrole wobec kierowców Uber. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną sumę 96 tysięcy złotych.

24 lutego w godzinach wieczornych cztery zespoły, złożone z pracowników Urzędu Miasta Krakowa i nieumundurowanych funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zamówili za pomocą mobilnej aplikacji smartfonowej Uber cztery przewozy w organizacji zrzeszającej nielegalnych przewoźników osób.

W wszystkich przypadkach stwierdzono wykonywanie usług przewozowych bez posiadania wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, a także wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy o transporcie drogowym oraz z naruszeniem zakazu używania urządzenia służącego do obliczania należności. Inspektorzy ITD wszczęli wobec czterech przewoźników postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną sumę 96 tysięcy złotych (po 8 tysięcy złotych za każde naruszenie).

Ponadto, trzech kierowców wykonało przewozy bez założonej działalności gospodarczej. W tych przypadkach zostały dodatkowo wszczęte przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa postępowania wyjaśniające zmierzające do skierowania do sądu wniosków o ukaranie kierowców za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu z art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za czyny te kierowcom grożą kary ograniczenia wolności albo grzywny do 5 tysięcy złotych

Wszyscy przewoźnicy popełnili nieprawidłowości skarbowe, polegające na niezaewidencjonowaniu sprzedaży usługi za pomocą kasy fiskalnej. Nieprawidłowości te zostaną zgłoszone do właściwych urzędów skarbowych, które orzekając na podstawie Kodeksu karnego skarbowego – nakładają na kierowców mandaty karne.

Dodatkowo stwierdzono, że żaden pojazd Uber nie posiadał wewnątrz cennika usług, a przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowią, że w miejscu świadczenia usług uwidacznia się ceny jednostkowe usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości. Jeżeli sprzedawca usługi nie wykonuje tych obowiązków, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 tysięcy złotych. Dokumentacja ze wszystkich przejazdów Uber zostanie przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Nadmieńmy, że w wyniku dziesięciu dotychczasowych, przeprowadzonych w latach ubiegłych przez Małopolski ITD, kontroli wobec kierowców Uber (w 2015 r. - jedna kontrola, w 2016 r. - dziewięć kontroli) – w pięciu przypadkach decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych w wysokości 10 tysięcy złotych stały się ostateczne i wymagalne, w tym cztery w wyniku utrzymania w mocy zaskarżonych decyzji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z kolei, jeden z urzędów skarbowych – w wyniku złożonych przez Magistrat zawiadomień – nałożył pod koniec stycznia na kierowcę Ubera karę grzywny w drodze mandatu karnego za popełnienie wykroczenia skarbowego polegającego na braku podczas świadczenia usługi przewozu osób kasy fiskalnej.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapowiada, że w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w dalszym ciągu będzie sprawował na terenie Krakowa nadzór nad tą działalnością.

Przypomnijmy, że każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania kas fiskalnych oraz o informowaniu o cenach towarów i usług.