górne tło

Ekspozymetr PEM

Ekspozymetr PEM – indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

Ekspozymetr PEM – co zmierzymy?

Na wyposażeniu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa są trzy ekspozymetry rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) – jeden model EME Spy Evolution oraz dwa modele EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 18-20 najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, 5G, Wi-Fi 5G.

Dozymetr PEM

Ekspozymetr, model EME Spy 200

evolution

Ekspozymetr, model EME Spy Evolution

 

Procedura wypożyczenia ekspozymetru – jak wygląda?

Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa każdorazowo będą się kontaktować wcześniej z mieszkańcem zgodnie z listą zapisów dostępną w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w celu uzgodnienia daty i miejsca wypożyczenia. Głównym miejscem wypożyczania i zwrotu ekspozymetrów jest Wydział Kształtowania Środowiska UMK, mieszczący się na os. Zgody 2 w Krakowie.

W dniu wypożyczenia, w uzgodnionym miejscu zostaną przedstawione mieszkańcowi warunki wypożyczenia oraz zostaną uzupełnione dane do umowy (należy okazać  dowód tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Razem z mieszkańcem zostaną sprawdzone wszystkie elementy przedmiotu wyposażenia, tj.: ekspozymetr oraz torba przenośna, która zostanie w obecności mieszkańca zaplombowana.

Po podpisaniu umowy wypożyczenia, zaprogramowany ekspozymetr zostanie wydany mieszkańcowi na 24h. Po tym czasie, należy go zwrócić zgodnie z określonymi w umowie miejscem i datą.

Do 30 dni od dnia zwrotu ekspozymetru, zostanie przekazany mieszkańcowi Raport z pomiaru - osobiście w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska na os. Zgody 2, listownie bądź elektronicznie na adres wskazany w umowie.

Wyniki pomiarów są wyłącznie dla wiedzy i informacji mieszkańca i nie mogą zostać uznane za akredytowane. Raport może być podstawą do przeprowadzenia dodatkowych, akredytowanych pomiarów PEM przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą zestawu selektywnego pomiaru pól elektromagnetycznych, tzw. analizatora widma.  Decyzję o tym podejmuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK i zleca je Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie ze wskazaniem punktów pomiarowych wynikających z Raportu.

 

Warunki wypożyczenia – o czym należy pamiętać?

w szczególności:

 

Zapisy na pomiar ekspozymetrem PEM – gdzie?

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić chęć wypożyczenia ekspozymetru z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego: