górne tło

Rada Miasta uchwaliła Program „Otwarty Kraków”

W środę podczas 52. sesji Rady Miasta Krakowa, radni przyjęli Program „Otwarty Kraków”, który powstał na bazie strategii wypracowanej w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych ze Stowarzyszeniem Interkulturalni pl. Program „Otwarty Kraków” określa działania, które miasto powinno podjąć, aby budować społeczeństwo otwarte, czyli takie, które włącza mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystuje pozytywny potencjał wynikający z wielokulturowości i różnorodności.

Przypomnijmy: w 2011 r. ramach umowy partnerskiej Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl zrealizowany został innowacyjny projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. W ramach tej inicjatywy przygotowano dokument „Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016)”, który został opublikowany w 2012 r. i zamknął realizację projektu.

To właśnie z treści i ustaleń tej strategii czerpie Program „Otwarty Kraków”, którego głównym celem jest wdrożenie i realizacja miejskiej polityki otwartości. W tym celu Miasto chce podjąć szereg działań na poziomie instytucjonalnym (administracyjnym) i społecznym. Program wyznacza siedem zadań priorytetowych.

Po pierwsze, Miasto chce budować przyjazny urząd, który zapewni krakowianom i cudzoziemcom równy dostęp do miejskich usług i świadczeń. Tu przewidziano szereg działań szczegółowych, m.in. uruchomienie punktu informacyjnego w UMK obsługiwanego w językach obcych, w którym będzie można uzyskać porady w zakresie przepisów prawa, działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji dzieci i dorosłych, pomocy społecznej i mieszkaniowej. Taki punkt, zgodnie z harmonogramem programu, miałby powstać do końca 2018 r. Innym działaniem, pomagającym przełamać barierę językową, jest przetłumaczenie ważnych procedur administracyjnych i opublikowanie ich w BIP (do końca 2017 r.). Miasto chce również przygotować pakiet powitalny dla cudzoziemców wraz z broszurą informacyjną oraz szkolić pracowników samorządowych m.in. z komunikacji międzykulturowej – byłyby to działania o charakterze ciągłym.

Po drugie, Miasto chce zbudować platformę współpracy między przedstawicielami mniejszości i cudzoziemców a samorządem – do końca tego roku planuje się m.in. powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu oraz wyznaczenie komórki organizacyjnej UMK, która będzie odpowiedzialna za wspieranie inicjatyw i współpracę z mniejszościami, w tym m.in. organizację spotkań, konferencji i innych wydarzeń.

Trzecie zadanie obejmuje działania o charakterze społecznym – kampanię społeczną pokazującą, że wielokulturowość i różnorodność jest wartością, która wzbogaca, uruchomienie serwisu poświęconego zjawisku imigracji. Panuje się też powołanie kapituły, która będzie przyznawała „logo wielokulturowości” instytucjom działającym na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania incydentom o charakterze dyskryminacyjnym.

Po czwarte, w celu kształtowania odpowiedzialności społecznej podmiotów prywatnych, Miasto chce wprowadzić do umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia zawieranych przez Gminę obowiązkowy zapis dotyczący klauzul antydyskryminacyjnych oraz nawiązać współpracę z podmiotami prywatnymi w celu wypracowania wspólnych działań na rzecz otwartości wobec innych kultur i narodowości.

Ważnym obszarem działań będzie wdrażanie mechanizmów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym – wymienić tu należy m.in. takie działania, jak organizacja wydarzeń nawiązujących do idei wielokulturowości (np. wernisaży, konferencji, cyklicznych festiwali), przeprowadzenie konkursu wśród uczniów krakowskich szkół z zakresu wiedzy o innych narodowościach zamieszkujących Kraków czy obejmowanie patronatem oraz udzielanie innych form wsparcia dla projektów, inicjatyw artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych  poświęconych wielokulturowemu dziedzictwu Krakowa.

Dbałość o jakość i estetykę przestrzeni publicznej – to szóste zadanie o charakterze priorytetowym. W programie zapisano dziesięć działań szczegółowych, w tym szczególny nacisk położno na walkę z bazgrołami. Utworzony zostanie m.in. Zespół Operacyjny Straży Miejskiej i Policji do ścigania sprawców aktów wandalizmu tego typu, a Miasto będzie się starało zaangażować i zachęcić społeczności lokalne i podmioty prywatne, w tym właścicieli nieruchomości, do ochrony przestrzeni publicznej.

Siódme zadanie priorytetowe zakłada przystąpienie Krakowa do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej.

Program będzie realizowany na podstawie przystąpienia do otwartego porozumienia. Po stronie UMK działania z nim związane będą prowadziły m.in. komórki odpowiedzialne za sprawy społeczne, edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe, promocję i informację, turystykę, sport, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz miejskie jednostki organizacyjne: MOPS, SMMK, ZBK, ZIKiT i ZIS. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach Programu będą planowane corocznie w budżecie miasta Krakowa.