górne tło

Kraków otwarty na cudzoziemców

Kraków ze względu na walory kulturowe i historyczne stanowi najważniejszy ośrodek turystyki zagranicznej i krajowej. Jest jednocześnie jednym z najważniejszych ośrodków kultury, nauki, sportu oraz dużym ośrodkiem gospodarczym i akademickim. Czy jednak jest otwarty na obcokrajowców?  Czy krakowianie są tolerancyjni na inne kultury? I dlaczego potrzebny jest Program Otwarty Kraków? Na te i inny pytania szukano odpowiedzi podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Treść Programu Otwarty Kraków powstała w oparciu o strategię wypracowaną w ramach projektu „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interkulturalni.pl i finansowanego ze środków Trust for CivilSociety for Central and Eastern Europe. Strategia została przygotowana we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Afrykańskim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym, Stowarzyszeniem Romów w Polsce, Stowarzyszeniem Villa Decjusza, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent oraz Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie, Izbą Celną w Krakowie, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Autorem strategii jest  dr Adam Bulandra - wiceprezes Stowarzyszenia Interkulturalni.pl. Diagnoza do uchwały została przygotowana przez dr. Jana Brzozowskiego – adiunkta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Studiów Europejskich).

Głównym celem Programu jest określenie kierunków działań, jakie powinna podejmować Gmina Miejska Kraków na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, przy zachowaniu harmonii i wzajemnego szacunku. Część działań zapisanych w dokumencie jest już realizowana przez UMK i miejskie jednostki organizacyjne. Wśród tych zadań są m.in.: uruchomienie punktu informacyjnego, w którym będą udzielane porady w językach obcych (w zakresie: przepisów prawa, możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, podniesienia kwalifikacji zawodowych, uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych, edukacji dzieci i dorosłych). Dodatkowo obcokrajowcy mogą liczyć na pakiet powitalny, obejmujący broszurę informacyjną między innymi na temat: uzyskiwania określonych świadczeń, zasad korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji,sposobu postępowania w przypadkach pokrzywdzenia przestępstwem,uzyskiwania odszkodowania w przypadku szkód komunikacyjnych i związanych środowiskiem pracy,zasad wykonywania pracy oraz podejmowania działalności gospodarczej,wynajmu, dzierżawy lub użyczenia lokali z zasobów Gminy,uzyskiwania prawa jazdy i rejestracji samochodu,prowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu budowania urzędu przyjaznego cudzoziemcom, mniejszościom narodowym i etnicznym oraz szkoleń z komunikacji międzykulturowej. Ponadto wśród zadań programu jest również stworzenie do 31 grudnia 2018 r. konspektu kampanii społecznej platformy konsultacji i rozwoju polityki otwartości na wielokulturowość i integrację. GMK chce stworzyć i powołać kapitułę, która będzie przyznawała „logo wielokulturowości” instytucjom działającym na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania incydentom o charakterze dyskryminacyjnym w Gminie (przewidziany termin realizacji tego zadania to 31 grudnia 2017 r.).