górne tło

Rewitalizujemy Kraków!

Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „stara” Nowa Huta to trzy podobszary wybrane do zrewitalizowania w ramach modyfikowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. 18 lipca ruszył nabór projektów do realizacji w ramach programu i zakończy się 12 września. W tym czasie odbędą się też liczne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Do 12 września czynny będzie także Punkt Informacyjny w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

Przypomnijmy, rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia w mieście, realizowana poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. To szansa na to, aby te dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania. To również uzgodniony i zapisany w Miejskim Programie Rewitalizacji zestaw działań i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w Krakowie.

Urząd Miasta Krakowa przystąpił do uaktualnienia Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 r. Potrzeba aktualizacji Programu wynika z fundamentalnych zmian zapoczątkowanych ustawą o rewitalizacji, w tym uwzględnienia wagi spraw społecznych.

Gdzie będą prowadzone działania rewitalizacyjne?

W skali całego Krakowa przeprowadzono identyfikację miejsc ujawniających niekorzystne dla mieszkańców zjawiska i problemy. Badanie przeprowadzono metodami zgodnymi z wytycznymi ministra rozwoju, z uwzględnieniem opinii mieszkańców (ankiety, spotkania, punkt informacyjny). Wykorzystano 12 wskaźników cząstkowych, charakteryzujących skalę degradacji społecznej, a w tym: spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo i poziom przestępczości. Dodatkowo określono miejsca występowania na terenie miasta innych niekorzystnych zjawisk, związanych z niedostatkiem usług publicznych, niskim poziomem przedsiębiorczości, złym stanem technicznym zabudowy czy spiętrzeniem problemów środowiskowych.

Na podstawie wyników tych działań określono zakres obszaru rewitalizacji, który charakteryzuje się nasileniem niekorzystnych zjawisk społecznych, istotnie przy tym wpływających na rozwój gminy. Na obszar rewitalizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa składają się trzy podobszary:

Rewitalizacja Krakowa - mapka

Rewitalizacja Krakowa - podobszary 1 i 2

Rewitalizacja Krakowa - podobszar 3

Podobszary rewitalizacji objęte zostaną działaniami naprawczymi prowadzonymi przez miasto wspólnie z partnerami społecznymi, gospodarczymi i mieszkańcami Krakowa. Celem tych działań będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Co ważne, nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie – w istotny sposób – procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców. Oznacza to dla niektórych projektów zlokalizowanych poza podobszarami rewitalizacji, możliwość włączenia do MPRK i ubiegania się o wsparcie z UE.

Jaki jest dalszy harmonogram prac nad Programem?

W tym czasie odbędą się spotkania konsultacyjne:

Miejsca i godziny spotkań zostaną podane w prasie, na stronach internetowych: bip.krakow.pl, rewitalizacja.krakow.pl, dialogspoleczny.krakow.pl oraz na Facebooku @mprk2016. Celem spotkań będzie prezentacja elementów Programu oraz pomoc zainteresowanym podmiotom i osobom w przygotowaniu wniosków do MPRK.

Skąd pochodzić będą kluczowe środki na sfinansowanie projektów rewitalizacyjnych?

Aktualizowany Program jest dostosowywany do wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Pozwoli to na ubieganie się o środki z funduszy Unii Europejskiej, m.in. w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, ale również Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje przeprowadzenie naboru projektów rewitalizacyjnych w ramach Działania 11.1 w 2017 roku.

Oprócz tego możliwe będzie zgłaszanie projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie), m.in. w ramach Osi 8, 9 i 10 RPO WM: Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Rewitalizacji dotyczą także: działania Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Priorytet Inwestycyjny 6.IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jakie przykładowe inwestycje mogą ubiegać się o dofinansowanie z RPO WM?

Kto może występować o wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych?

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego rewitalizacji można zapoznać się w Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od str. 237 (wersja z 16 czerwca 2016 r.), Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 4, Warszawa, 24 marca 2016 r.), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dokumenty dostępne są na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.rpo.malopolska.pl.

Ogłaszając nabór projektów do MPRK, Urząd Miasta Krakowa opublikuje instrukcję dla beneficjentów, gdzie określone będą szczegółowe wymagania dla projektów ubiegających się o wpisanie do Programu.

Wszelkie informacje o pracach nad aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa są udostępniane:

Zapraszamy także do punktu informacyjnego, mieszczącego się w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter) do 12 września, w godzinach od 10.00 do 18.00, w dni robocze (przed odwiedzeniem punktu informacyjnego – warto zapoznać się z ogłoszeniami na facebookowym profilu @mprk2016).

Zobacz także: