górne tło

Polskie miasta na rzecz poprawy jakości powietrza

W Krakowie odbyło się spotkanie prezydentów miast, poświęcone działaniom zmierzającym do poprawy jakości powietrza. Na konferencji zorganizowanej przez władze Miasta Krakowa obecni byli przedstawiciele 15 miast Polski. Kraków reprezentował prezydent Jacek Majchrowski. Podczas konferencji podpisano rezolucję pn. „Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”, która ma zwrócić uwagę władzom centralnym na problem, z którym zmagają się samorządy.

- Z problemem smogu samodzielnie nie poradzi sobie żadne polskie miasto. Mam nadzieję, że nasza współpraca i przyjęta dziś w Krakowie rezolucja poruszy odpowiednie tryby i będziemy mogli wspólnie – skutecznie – zadbać o nasze zdrowie i jakość naszego życia – powiedział podczas konferencji Jacek Majchrowski.

Prezydent Miasta Krakowa przedstawił propozycje zmian w polskim prawie, które dotyczą ważnych obszarów codziennego działania samorządów. Pierwszym z nich jest ograniczenie niskiej emisji. Założeniem podpisanej rezolucji jest wprowadzenie na terenie całego kraju minimalnych norm jakościowych dla indywidualnych palenisk na paliwa stałe jak i samych paliw stałych oraz powrót do idei specustawy, dotyczącej możliwości szybkiej rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Drugą propozycją jest umożliwienie samorządom wprowadzania lokalnych stref ograniczonego ruchu – stref tzw. ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz umożliwienie ograniczania ruchu pojazdów spalinowych w dniach o szczególnie wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza; ustalania zwiększonej opłaty taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-zimowego), a nawet znakowanie klas emisyjnych silników samochodowych na wzór miast zachodnioeuropejskich.

Jacek Majchrowski zaproponował jednocześnie rozszerzenie uprawnień służb miejskich o zakres kontroli oraz egzekucji wprowadzonych ograniczeń,  w tym również kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się w strefie.

Kolejny, trzeci postulat, zakłada ograniczenie emisji wtórnej (dotyczy to m.in. obowiązkowego stosowania określonych metod czyszczenia ciągów komunikacyjnych od wiosny do jesieni). Zdaniem prezydenta Krakowa, samorządy powinny mieć możliwość tworzenia lokalnych regulacji nakładających na właścicieli posesji obowiązku czyszczenia chodników na mokro.

– Proponujemy wzmocnienie przepisów nakazujących – na poziomie pozwoleń na budowę – oraz umożliwiających egzekwowanie, również karnie, nakazu posiadania i stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych  na jezdnie przez samochody obsługujące budowy. Chcemy również rozszerzenia uprawnień kontrolnych na pojazdy opuszczające place budów dla służb miejskich – zaznaczył Jacek Majchrowski.

Czwarta propozycja zakłada umożliwienie dodatkowej ochrony  obszarów wymiany powietrza – tzw.  kanałów przewietrzania  miasta – poprzez wprowadzenie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednich zapisów (czyli wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Pod założeniami przedstawionymi przez Prezydenta Miasta Krakowa podpisali się przedstawiciele miast, obecnych na konferencji: Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca.

Do pobrania:

 

Włącz telewizja.krakow.pl i zobacz, czym żyje Kraków