górne tło

Piękny jubileusz, pilne potrzeby

W 1946 roku na polecenie Ministra Kultury i Sztuki zostaje powołany do życia w Krakowie, mieście o wielowiekowych tradycjach nauczania muzyki, nowy typ szkoły muzycznej integrujący wykształcenie ogólne z wykształceniem muzycznym. Tak swoją działalność rozpoczęła Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie, która obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

Informacji na temat szkoły wysłuchali radni na posiedzeniu Komisji Kultury. Szkoła przygotowuje przyszłych świadomych i wrażliwych twórców życia kulturalnego, a także odbiorców sztuk. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie. Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu poprzez studia w akademiach muzycznych i innych uczelniach. Pomaga rozwijać w życzliwej atmosferze własną osobowość, charakter i pasję przyszłego artysty muzyka. Buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucie estetyki. Kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata.

Niestety, szkoła, mimo pięknego jubileuszu, ma też swoje bolączki. Do głównych należy brak sal: gimnastycznej i koncertowej. Szkoła muzyczna korzystać musi z gościnności innych instytucji kulturalnych.

Radna Małgorzata Jantos nie mogła się nachwalić działalności placówki. Mówiła też, że była obecna na uroczystościach jubileuszowych i była pod wrażeniem, zarówno samej uroczystości, jak i uczniów, a także grona pedagogicznego. Radni zapewnili, że będą mieli na uwadze potrzeby placówki.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie — według druku nr 972; w sprawie udzielenia dotacji celowej Teatrowi Ludowemu na realizację zadania inwestycyjnego — według druku nr 973; w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury — według druku nr 979 oraz w sprawie nazw ulic – według druków nr 986 oraz 987.