górne tło

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego na sesji RMK

O przystąpieniu do sporządzania sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będę dyskutować radni podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Krakowa. Będą to plany miejscowe obszarów: „Zabłocie - Zachód”, „Bronowice – Stelmachów”, „Prokocim - Obszar Parkowy”, „Stary Bieżanów”, „Kleparz” oraz „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”.

Celem planu miejscowego obszaru „Zabłocie - Zachód'” jest uporządkowanie przestrzenne obszaru, w tym kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną, oraz dalszy rozwój obszaru, jako cennej strefy usługowej na silnych podwalinach historycznych i kulturowych.

Ustalenia obowiązującego od ponad 9 lat na tym obszarze planu rozpoczęły szereg pozytywnych przemian w zakresie kształtowania przestrzeni. Jednak z uwagi na upływ  czasu oraz zmieniające się uwarunkowania, jak i oczekiwania względem tej części miasta, uległy one częściowej dezaktualizacji. Potrzeba zmian wynika również z konieczności dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do zapisów przyjętej w 2014 r. zmiany Studium.

Plan miejscowy obszaru „Bronowice – Stelmachów” określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto celem planu jest zabezpieczenie wskazanej w Studium rezerwy terenowej pod korytarz drogowy stanowiący przedłużenie ulicy Wojciecha Weissa oraz ochrona nielicznych na tym obszarze terenów zieleni.

Plan dla obszaru „Prokocim – Obszar Parkowy” ma na celu objęcie ochroną parków miejskich, jako ważnych elementów struktury przestrzennej Krakowa, a także zintegrowaną ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego. W granicach planu znajduje się Park Lilli Wenedy oraz Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, czyli tereny rekreacji i wypoczynku mieszkańców Dzielnicy XII. Objęcie tego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów parków miejskich i przestrzeni publicznych, tak aby zabezpieczyć tereny zielone przed zabudową i umożliwić zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

Plan miejscowy obszaru „Stary Bieżanów” pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno–przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Plan dla obszaru „Kleparz” ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony krajobrazu miejskiego. Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, (która została ustalona w celu ochrony obszaru wpisanego na Listę UNESCO, a w szczególności jego sylwety), stanowi również część obszaru uznanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z 8 września 1994 r. za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” (jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno–architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa).

Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, jedną z których jest Kleparz, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Celem planu obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” jest uporządkowanie przestrzenne obszaru, w tym kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną.

Ustalenia obowiązującego od ponad 9 lat na tym obszarze planu rozpoczęły szereg pozytywnych przemian w zakresie kształtowania przestrzeni. Jednak z uwagi na upływ czasu, oraz zmieniające się uwarunkowania jak i oczekiwania względem tej części miasta, uległy one częściowej dezaktualizacji. Potrzeba zmian wynika również z konieczności dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do zapisów przyjętej w 2014 r. zmiany Studium.