górne tło

Pogrzeb na koszt Miasta - projekt zmian w przepisach

Gmina Miejska Kraków chce uregulować przepisy dotyczące pogrzebów na koszt miasta. Dziś (17 lutego, środa) z projektem uchwały w tej sprawie zapoznają się na sesji radni. 

Projekt uchwały został opracowany w związku z wydaniem przez Wojewodę Małopolskiego zaleceń pokontrolnych o uregulowaniu sposobu organizowania pochówku na koszt Gminy Miejskiej Kraków w drodze uchwały Rady Miasta Krakowa.

Regulacje przyjęte w projekcie uchwały nie odbiegają od dotychczasowych rozwiązań. Do czasu wydania zaleceń przez Wojewodę Małopolskiego w tej sprawie stosowano w Gminie wykładnię, że w ustawie o pomocy społecznej nie ma przepisu delegującego na radę gminy podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej stanowi, ze sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. MOPS wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta Krakowa. W związku z tym sposób sprawienia pogrzebu został ustalony w drodze zarządzenia nr 713/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6.04.2006 r.

Organizacją pogrzebu osób zmarłych zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz podopiecznych domu pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w przypadku gdy nikt z rodziny nie zdecyduje się pochować zmarłego. Za transport zwłok, przygotowanie pochówku i przeprowadzenie pogrzebu odpowiada firma pogrzebowa, wyłoniona w drodze przetargu.

W 2015 r. średni koszt 1 pogrzebu wyniósł 2 164,90 zł.

W 2015 r. MOPS zrealizował na koszt Gminy 135 pogrzebów na kwotę 292 261,19 zł. Średni koszt jednego pogrzebu wyniósł 2 164,90 zł.