górne tło

Kraków stawia na dialog obywatelski

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa oraz innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – to najważniejsze zadania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz miasto.

KDO funkcjonują przy merytorycznych Wydziałach UMK (formalne wnioski o ich powołanie są oceniane przez MOWIS) w oparciu o Regulamin tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego (Zarządzenie Nr 2638/ 2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r.).

W 2015 r. w Krakowie pracowało 6 Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Więcej informacji o poszczególnych komisjach można znaleźć na www.ngo.krakow.pl.