górne tło

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Radni Krakowa zapoznali się z uchwałą w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.

Projekt Strategii definiuje najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wskazuje obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wy¬tyczne dla wdrażania planowanych zadań w dziedzinach: wspieranie rodziny; organizacja pieczy zastępczej; wsparcie osób niepełnosprawnych; zdrowie psychiczne; profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; aktywność i integracja społeczna seniorów; wsparcie osób bezdomnych; promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu; wsparcie osób z problemem ubóstwa; rewitalizacja społeczna.