górne tło

Kraków ma Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przegłosowali gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument wyznacza kierunki działania Miasta do 2020 roku w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami.

Przypomnijmy: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza on dla Krakowa kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Ich realizacja pozwoli na osiągnięcie konkretnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wdrożenie PGN wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta.

Decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania PGN dla Krakowa podjęła Rada Miasta w październiku 2013 roku. W ślad za tym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przygotowania dokumentu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie PGN zlecono wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm Consus Carbon Engineering Spółka z o.o. i Andrzej Łazęcki Projektowanie Systemów Grzewczych za kwotę 183 270,00 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 85 proc. kwoty zamówienia.

Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje, że do roku 2020 nastąpi zmniejszenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego 1995 o około 7,2 proc. oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o około 17,6 proc. Poprawi się również stan jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz zwiększy udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3 proc. w 2020 r.

Przyjęcie i wdrożenie PGN przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów ochrony zdrowia i kosztów energii, przyczyni się do zastosowania nowych bardziej efektywnych technologii w zakresie użytkowania energii, zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki, poprawi jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo energetyczne, usprawni mobilność regionalną i transport zbiorowy a także przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Posiadanie przez Gminę Miejską Kraków „Planu gospodarki niskoemisyjnej” wraz z ujętymi w nim działaniami wpływającymi na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza jest konieczne do uzyskania dofinansowania na ww. działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.