górne tło

NIK pozytywnie o krakowskim systemie gospodarki odpadami

Wbrew sugestiom medialnym, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniała wdrożenie przez Kraków nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - Co warte podkreślenia, kontrolerzy nie stwierdzili faktów i okoliczności, które wskazywałyby, iż stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zawyżone na etapie ich ustalania – informuje Wacław Skubida, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.

Zakres kontroli NIK prowadzonej jesienią tego roku obejmował przyjęte w Krakowie rozwiązania organizacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wybór podmiotów odbierających odpady komunalne, działania kontrolne Miasta wobec firm wywozowych, a także sposób rozpatrywania skarg odnoszących się do gospodarki odpadami.

NIK pozytywnie oceniła wdrożenie przez Kraków nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wystąpieniu pokontrolnym NIK czytamy m.in., że rozwiązania organizacyjne, a więc przedłożenie i przyjęcie przez Radę Miasta aktów prawa miejscowego związanych z nowymi regulacjami, przeprowadzono z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na wdrożenia od 1 lipca 2013 roku nowych zasad gospodarowania odpadami. NIK nie miał też żadnych zastrzeżeń do przyjętego w Krakowie modelu organizacyjnego, polegającego na powierzeniu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie wykonywania zadań z tego zakresu. - Co więcej, zdaniem kontrolerów, takie rozwiązanie umożliwiło prawidłowe gospodarowanie odpadami w Krakowie. Równie wysoko oceniono nadzór Urzędu Miasta Krakowa nad nowym systemem, co realizowane było adekwatnie  do obowiązków nałożonych na Gminę nowelizacją ustawy – wyjaśnia Wacław Skubida, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Co warte podkreślenia, kontrolerzy NIK nie mieli uwag do zastosowanych w Krakowie stawek. Przyjęli do wiadomości wyjaśnienia dotyczące przyczyn zaistniałej w pierwszym okresie obowiązywania nowych zasad nadwyżki, a także informacje o wprowadzonej od 1 stycznia 2014 obniżce stawek podatku śmieciowego: „W toku kontroli nie stwierdzono faktów i okoliczności, które wskazywałyby, iż stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zawyżone na etapie ich ustalania” – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

NIK nie miał też uwag do działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminę, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów. Jako skutecznie oceniono też wdrożone mechanizmy kontrolne w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości, argumentując, że nie tylko ujawniały one niedociągnięcia i nieprawidłowości dotyczące zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i odbierania takich odpadów przez przedsiębiorców, ale pełniły też funkcję prewencyjną.

Naczelna Izba Kontroli nie wniosła też zastrzeżeń do stosowanych procedur rozpatrywania skarg na funkcjonowanie systemu.

Kontrola NIK prowadzona była w kilku wydziałach UMK zaangażowanych we wprowadzanie nowych zasad gospodarowania odpadami, jaki i w MPO Kraków. W przypadku operatora krakowskiego systemu śmieciowego, pozytywnie ocenione zostały zarówno rozwiązania organizacyjne, jak i zgodność działań spółki z prawem zamówień publicznych. NIK pozytywnie oceniła również wnikliwą analizę wniosków i uwag zgłaszanych przez mieszkańców do MPO oraz skuteczne usuwanie przez spółkę uchybień podczas wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami w mieście.

- W wystąpieniu NIK nie znalazły się żadne zalecenia pokontrolne, co tylko wzmacnia pozytywną ocenę dla naszego miasta – dodaje dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.