górne tło

Umowa określająca zasady współpracy stron przy projekcie rewitalizacji Nowej Huty podpisana

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland – właściciela krakowskiej huty, reprezentanci Skarbu Państwa w osobach Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a także przedstawiciele Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o podpisali w środę (10 czerwca) umowę określającą zasady współpracy stron przy projekcie mającym na celu rewitalizację obszaru Nowej Huty.

Podpisany dokument jest następstwem sygnowanego w kwietniu ubiegłego roku listu intencyjnego w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym ArcelorMittal Poland.

Projekt zakłada przekazanie przez ArcelorMittal Poland na rzecz Skarbu Państwa terenów zbędnych do prowadzenia obecnej działalności operacyjnej w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, które spółka wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste.

– Obecna skala działalności krakowskiej huty jest o wiele mniejsza niż w latach 70-tych, na które przypadła największa produkcja w tym zakładzie. Oznacza to, że dysponujemy terenami, których nie wykorzystujemy obecnie w produkcji stali. Wielkość terenu, który przekażemy Skarbowi Państwa wraz z położonym na nim majątkiem to ok. 300 ha. Wartość tych praw majątkowych winna pozwolić na przekształcenie przysługującego nam prawa użytkowania wieczystego na prawo własności do ok. 490 ha terenów wykorzystywanych przez nas do celów operacyjnych. Trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia w tej kwestii. Dzisiaj zawierane zobowiązania będą wykonane po uzupełnieniu towarzyszącej umowie dokumentacji, która podlegać będzie akceptacji właściwych reprezentantów stron – powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Transakcja ta pozwoli nam na obniżenie kosztów działalności i przybliży nas do realizacji naszego głównego celu, czyli zapewnienia długoterminowej konkurencyjności naszego krakowskiego oddziału. Liczymy również, że projekt strefy przyciągnie nowych inwestorów, w tym związanych z przemysłem stalowym, a także przyczyni się do rewitalizacji Nowej Huty, na czym również bardzo nam zależy.

- Przejęcie nieruchomości już zbędnych ArcelorMittal Poland, dobrze skomunikowanych i wykorzystujących istniejącą infrastrukturę daje szansę na stworzenie przestrzeni dla lokowania nowych przedsiębiorstw – mówi Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. - Przede wszystkim tych działających w ramach tzw. nowej gospodarki - opartej o wiedzę, przy wykorzystaniu potencjału krakowskiego środowiska akademickiego, ale także tych które działają w tradycyjnych obszarach rynku, szczególnie przy wykorzystaniu profilu działalności i potencjału huty. Dla Małopolski oznacza to przede  wszystkim stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto przekazanie terenów pozwoli na dodanie wyłączonego obecnie z tkanki miasta obszaru przemysłowego do uporządkowanej przestrzeni miejskiej.

-  Wzajemna współpraca w zakresie restrukturyzacji części gruntów użytkowanych przez Arcelor Mittal przyniesie wymierne korzyści wszystkim stronom i przyczyni się do aktywizacji społecznej i ekonomicznej tego obszaru, oraz do powstania nowych miejsc pracy i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni miejskiej – dodaje Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. -  Obok uporządkowanej strefy przemysłowej, bezpiecznie funkcjonować będzie strefa usługowa i publiczna. Będzie można przystąpić do wymiany i rozbudowy infrastruktury podziemnej, do tworzenia  nowych ciągów komunikacyjnych i myśleć o tym, by wszystkie te inwestycje doprowadziły do scalenia zrewitalizowanych terenów z resztą Nowej Huty. Jest to cenne dopełnienie zwłaszcza dla projektu  „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który w najbliższych dekadach  stanie się swoistą lokomotywą rozwoju Krakowa.

- Podpisany dokument stanowi zwieńczenie dotychczasowej współpracy z ArcelorMittal Poland i umożliwia rewitalizację historycznych, nowohuckich budynków Centrum Administracyjnego w Krakowie – mówi Tomasz Turaj, Prezes Nowego Centrum Administracyjnego. -  To również początek realizacji unikatowego projektu inwestycyjnego „KRK nh2” zakładającego wykorzystanie ponad 300 ha terenów poprzemysłowych w Krakowie Nowej Hucie,  należących dotychczas do ArcelorMittal jako przestrzeni współpracy środowiska akademickiego z biznesem w zakresie kreowania i wdrażania najnowocześniejszych technologii.

Galeria

umowa